Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDKUNDIG B LTSPEL.

te koken; myn verftand wierd verbysterd: ik begon te vrezen 'er niet langer meester van te zyn; en om het denkbeeld van uit het hart eens vaders verbannen te zyn , eeniger mate te kunnen dragen, ben ik myne toevlucht in dat myn's vriends komen zoeken.

franval,hem in de armen drukkende. Ja, uw vriend, die 'er zich een' plicht van zal maken u met zynen raad by te ftaan... De eerfte, welken ik u geve, St. Alme, is die van die gevoeligheid, welke u van het fpoor doet dwalen, te matigen; en van niet te vergeten, dat men eenen vader moet eerbiedigen.... tot in deszelfs dwalingen toe.

St. alme.

Hy meende my met zyne bedreigingen te overbluffen; maar deze hebben niets anders uitgewerkt,dan my nog meer gehecht te maken aan de neiging, die my bezielt. Nimmer heb ik meêr liefde gevoeld; nimmer is Clementia my fchoner te voren gekomen; en zo gy beiden uwe toeftemming geeft....

franval.

Het ware my zonder twyfel zeer aangenaam geweest u den echtgenoot myner zuster te zien, de namen van broeder en van vriend te kunnen zamenfmelten.... Clementia zelve....

CLEMENTIA.

Broeder!...

franval.

En waarom hem eene bekentenis te weigeren, die

al-

Sluiten