Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 33r )

„ Den 8 daar aan volgende, fchreven die van de Stad „ Uttechtaan de Staaten van Holland, volgende misfive, „ in antwoord op die van Haar Edele Groot Mogende ,, van den 13 December 1786.

EDELE GROOT MOGENDE HEEREN/ „ Daar UEdeie Groot Mogende by hoogstderzelver Misfive, van den \3den December des voorleden jaars, ons hebben voorgefteld, door het accepteeren eener ons aangebodene Mediatie, den weg tot het vereffenen der in deeze Provintie fubfifteerende gefchillen te baanen; en wy in alle zaaken, het Regeringsbeftel dezer Stad concerneerende, fteeds begrepen hebben , daarvan onze goede J3ur gery niet onkundig te mogen laateh , konden wy niet anders te werk gaan, dan, gelyk wy de eer hebben gehad, aan UEdeie Groot Mogende te refcribeeren , over eenpoinft van zulk een groote aangelegenheid derzelver gedagten inteneemen. De 3 Collegien, aan welke dezelve in onderfcheiden tyden hunne belangen hebben toevertrouwd , en waar van er twee door den vorigen Raad zyn erkend; en het derde, te weeten dat van gequalifkeerde Gecom-

mit-

geconfidereerd den Infinuant zyn I'erfoon in 't fcuteneeren van zyn goed recht, niet langer binnen deeze Stad veilig kend, foo heeft den Infinuant raadzaam geoordeeld, om die reeden deefe Stad te moeten verlaaten ten einde ter bekwaamer teid zyn goed -echt te doen weikfaam zyn, en onder anderen ook de hem 200 onwettig geufurpeerde raadplaats te reclameeren, meede onder proteft, van door zig na elders, met er woon te bcgeeven, te willen blyven onverkort in alle foodanige Regten die aan hem en als Borger, en als Regent deezer Stad, Competeeren.

Leeverd Copie deezer, en Relateerd uwe wedervaaren fchriftelyk.

Aftum Wyk by Duurft-de den 13 April 1787.

(was geteekend) C. HAENTJENS. Deeze uitgegeeven voor Copie, by my,

P. VAN WERME: KERKEN.

Deurwaarder.

Waar op zynde gedelibereert, is goedgevonden defelve Infinuatie, ten fine den examinatie te ftellen in hande van de Heeren regeerende Borgermeetleren Beckering, en Schilge, Raad Berenburg , en Secretaris, en tellens goedgevonden deeze ordinaris Vergadering te Continueeren tot op de tyd, wanneer genoemde Gecommitteerden met het advis ia deeze gereed zullen zyn.

mitteerdeti, op onze tegenwoordige Conftitutte is gevestigd, zo wel ais de goede Burgery zelve, ten dien einde door hen geconvoceerd , verklaaren , zig , uitgenomen eenige weinige individueele Leden, met den inhoud dezer volkomen te conformeeren, en betuigen dus nevens ons haare Dankerkentenis voor de poogingen, door UEdeie Groot Mogende tot herftel van rust en eendragt aangewend; terwyl zy, zo wel ais wy, in de gedagten verfeeren, dat eene Mediatie, invoegen als door UEdeie Groot Mogende voorgefteld, ook daarin van eene Arbitrage verfchild, dat de Mediateurs zig zei ven, en wel aan beide de Partyen , aanbieden , tot preftering van gelyke onpartydige en Bondgenoodfchappelyke Officien: terwyl daarentegen de Arbiters door de in verfchil zynde partyen worden verkoren, of wel, uit eenig hen toebehorend gezag, de zaak in verfchil tot zig evoceeren: welk iaatfte wy verzekerd zyn in 't geval in queftie geen plaats te kunnen hebben; Eene onderfcheiding, tusfehen Mediatie en Arbitrage, welke, gevestigd op de Unie van Utrecht, UEdeie Groot Mogende zo wel als de Edele Mogende Heeren Staaten van de Provintien Overyfel en Stad en Lande, ook fchynen geadopteerd te hebben, blykens de offerte, welke UEdeie Groot Mogende benevens de Heeren Staaten van gezegde Provintien, zo aan ons, als aan de met ons in verfchil zynde Staats Leden, hebben gedaan.

„ Daar wy ons dus vleyen, dat UEdeie GrootMogende zo wel als wy, van de noodzakelykheid der aanbieding van eene Mediatie zullen geconvinceerd zyn, kunnen wy niet afzyn te verklaaren, geene andere Mediateurs, als uit zulke provintien, die door dusdanige offerte by ons bekend zyn, te kunnen aanneemen: Weshalven wy, zonder eenigen fchroom, de Mediatie, ons door UEdeie Gr. Mogende en de Heeren Staaten van Overysfel en Stad e» Lande aangeboden, accepteeren.

Egter kunnen wy niet ontveinzen, te zeer overtuigd te zyn van de billyke denkwyze van UEdeie Groot Mogende dan dat Hoogstdezelve, zo min als de Heeren Staaten der twee andere Provintien, immer van ons zouden kunnen vergen het aanneemen van een Plan van Convenientie, ten faveure der van ons disfentieerende Staats-Leden, of van eenig ander, waar door aan Stads of der Burgeren inaliënabele Regten eenige de minfte atteinte zoude

WOf-

Sluiten