Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 338 ;

zo Wy vertrouwen, mauwlyks geloof zal kunnen geven dat dezelve zich ooit hebben kunnen realifeeren.

Het kan Ons, uit dien hoofde, niet dan aangenaam weezen, dat Uw Ed. Gr, Mog, alle die kostbaare'en Extraordinaire Middelen van zoogenaamde defentte insgelyks als fchadelyk fchynen te befchouwen, en Wy hopen, dat Uw Ed. Gr. Mog. exhortatien , op dien grond, op de gemoederen van het misleid gedeelte van Utrechts Ingezetenen van het bedoeld fucces zullen wezen, en dat gene effect tieren, het welk noch Onze meermalen gerendeerde verzekeringen, noch zelfs die van Uw Ed. Gr. Mog., tot hier toe, hebben kunnen daar (tellen. Integendeel, Edele Gr. Mog. Heeren, man is voortgegaan, en gaat noch dagelyks voort, de Burgeren en jngezeetenen met nodeloze en lastige inquartieringe van eene menigte zogenaamde auxiliaire Burgers, meestal uitUwerEd.Gr.Mog. Provincie, met violatie van het Territoir dezer Provincie, binnen de Stad getrokken, te belasten: men continueert, op de wederrechtelykfte wyze, Ons te ontzetten van het employ van 's Lands penningen , ten nutte van de Provincie zelve, en ftelt Ons buiten ltaat de nodige betalingen aan de Generaliteit re doen, en de plichten van het Bondgenootfchap te vervullen: men fpolieerc, van tyd tot tyd, •le Comptoiren van 's Lands Gemeenemiddelen, waar uit men, tegen het uitdrivkkelyk en herhaald Protest van Hun, die by Ons wettiglyk tot den ontvang dier penningen zyn gecommitteerd, meer dan 26000 Guldens bereids heeft gelige ; Ja men heeft zelfs den Ontvanger van een der groote Comtoiren, op een dreigenden toon, getracht te bewegen, om 20000 Guldens aan den pretenfen Raad te laten volgen, en deliberatien over zyne perfoneele veiligheid aan. gelegd, die echter tot geene conclnfiezyn gebracht:Noch onlangs heeft men van den Conchergie der Heeren Statenkamer, op naam van den pretenfen Raad, de fleutels der Vertrekken afgeeifcht, en by weigering van denzelveu, de vengders doen toefpykeron, en de deuren doen verzegelen, als mede Procedures aangevangen tegen de Bediendens van Hnnner Ed. Mog. Kamer en Vergadering.

Omme nu niet te fpreken van het ongelukkig lot van den Pander van onzen Hove Provinciaal die in officiobinnen de Stad Wyck fungerende, aldaar in hechtenisfe ge-

noo-

noomen, en'nu, zedert maanlen, gevangen gehouden wordt. Eene mishandeling eenen onfehuldigen Ingezeten aangedaan, van dien aart, dat Wy vermeinen , dat Wy het nimmer voor Onze Ingezetenen zouden hebben kunnen verantwoorden, denzelven niet eerder verlost en tegen aUe geweld geprotegeerd te hebben ; zo Wy niet doorU.vEd. Groot Mogende en de verdere.Bondgenooten van alle ex* traordinaire middelen gedehorteerd, en tot het accepteeren der Mediatie en tusfehenkomst vermaand waren gaworden.

Daden van geweld en overheerfching, die Wy tot Ons leetweezen, met noch verfcheide anderen zouden kunnen vermenigvuldigen, dan die Wy om de verwyderinge niet te v^rgrooten, liefst verkiezen, met ltilzwygen voorbytegaan, alleenlyk het bovengemelde aandippende , om Uw Ed. Gr. Mog. en de verdere hooge Bondgenoten te overtuigen van die hooge en dringende nood, waar in deze Provincie zich bevind, en van de noodzakelykheid, daar uit geboren , om eindelyk door eene fpoedige tusfehenkomst, de Provincie van het to:aal bederf, het welk haar dreigt te redden, en aan de overheerfching van het geweld" paal en perk te (lellen, terwyl Wy van Onze zyde op de inflantie van Uw Ed. Gr. Mog. en de verdere Bondgenoten, tot hier aan toe, van alle Middelen tot eigene redding hebbende afgezien, vermeenen met het hoogde recht, en op gronden van het Bondgenootfchap, dit van Onze Bondgenoten te kunnen reclameeren, en intusfehen niec verautwoordelyk willen gehouden worden voor de ruineu. fe gevolgeu, fchadens, verkoningen van 's Lands Ingezetenen in hunne natuurlyke en b urgerlyke Vtyheió, welke door de non Prefatie, tot hier aan toe, dier aangehode en by Ons, met alle empresfement, aangename tmfchenkomst der Bondgenoten re.'ds geprojlueerd zyn , en uit een verder uit/lel van prompte voorzieninge, meer en meer proflueeren zullen, te meer, daar men dagelyks moet ondervinden , dat de pretenfe Vroedfchap der Stad Utrecht , wel verre van af te gaan van derzelver vorige handelwys ; integendeel hoe langer boe fterkere Refolutien neemt, tot fmoring van de klachten der goede Burgerye, zo door publicatien , waar door dezelve wordt geinterdiceerd ofte al' thans afgefebrikt als door bef oproepen van de Beamptett

der

Qqqq, 3

Sluiten