is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche provinciale staatscourier

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'r'r- UTRECHTSCHE

PR OFINCIAALE

STAATS COURIE R,

Aanmerkingen op de aantekening en protef. in No 20 p. 83. van dit dagblad voorkoomende.

De Aanteekïntng en 't Protest in No. 20. meedegedeelt, zal een ieder die eenigfints het zelve met aandagt heefi g.leL-zen, n oeten hebben overtuigd , hoe zeer men tragt door verkeerde gevolgtrekkingen en voorbeelden, onwettigheeden goed te maaken, cn zig, tegens de reg.tvaardig. heid aan, door onregtvaardigheid te vefligen. De Protesteerende Heer.n zeggen ,, van de gemanifeit.ierJe denkenswyze der „ Staten van Friesland verwagi te hebben, dat dezelve op „ htt Voetfpoor van het neutraal gedrng der Hooge Bond-

gcr.ooteli, NB. in een ge'yk geval in den jaren we„ ger.s de Provkciv Overysfel pn?.ls g^had hebbende, deGs„ deputeerden van de beide partb) en egaal aangenaam zou Jen „ gehouden hebben". Zy fielten dus een ptralel'tu. fehen het gebeurde met Overysfel in 1654, (zit Aüzema, 4. Sdeel) en hun

geval, ■ Wy verklaren gadrte, het zelve niet te kunnen

vinden,-'In 1Ó54. waren de wezentlyks Staaten van Over. ysfel verdeeld, eenige Ridders hielden het met de Stee-jen

Kampen en Zwol, en een .roder gedeelte der E leien

hielden het met de Stad Deventer, ieder dezer parthyen maatigde zig de benaming Van Staten aan, en hardelde ingevolge; dan ieder dezer partyen, befionden uit weezentlyke integreerende Staatsieeden, over welk.rs wettigheid geene de miofte twyfel was. Zelfs niet onder de disfeniiterende partyen: gihe.1 anders is het geleegen met het thans fu'fi.lcerend geval; 'e Amersfoort houd zig die vtrga.le. ring van wettige Staten, die als zodanig by de Hooge Bondgenoten frkonr.en is en word, terw.l zig in Ut:tcht alleerdyk, drie Staatskrdeo uit de beide voorfiemmende Lsden en de Stad Montfoort zig bevinden , welke voor S arts-

leeden bekend zyn. Dewyl on trent die van Utrecht

er, Wyck eene conteftatie ? van wettigheid is, die by de Bondgenoten, en vooral by de Provinciën van Hollanden Overysfel niet kan werden grignoreerd, nademael dezelve, zig to: vereftening der difFerenten daar ovt-r ontfhan, zcifs ■

als m" utcuren, hebben aangeboden: De Staaten van

11. Stuk.

Friesland en der anderen Provinciën, konden niet wel de onwettigheid der te Utrecht zie, opgeworpen hebbende Sta ts. vergadering ontkennen, aangezien zy daar van by Circulaire Misfive, door de wettige Staaten te Amersfoort vergadert, waren gepreadverteerd. Zoo wel als de Vergadering van

H. H. Mog. daar van kenrisfe droeg, dus dan alleen.

lyk het geval in Overysfel van J654 met dit in geiykheid zou ie ftarn, wanneer er tusfchen de wettige Staatsieeden van Utrecht eene feheuring plaats had , 'c geen thans bet geval niet is, er word thans aangedrongen om twee Vet^a» derinjen van Staaten , uit dezelfde reprefentattve Leeden te erkennen en van beide die Vergaderingen, Ged-.puteerden in II. H. Mog. te admitteeren en detzeiver (temmen te doen gelden, 'c welk zeer onderfcheiden is, van bet aangevoerde in Overysfel. — Op wat Voet doch , zouden de Staaten van Gelderland, Zeelanden Friesland, ja zelfs die van Groningen de Gedeputeerden van de beide parthyen

vooregaal aangeratm verklaaren? wat korden zyhier

rr.ecde, zoo als men voorgeeft , coöpereren tot het cesfeeren der hostiliteiten , en. het byleggen der hooggaande gefchil'en, thans binnen de Provincie Utrecht fubfstttrende, integendeel door het admitteeren van de nieuwe Ge. deputeerden, opende zig niet alleen de weg tot grotere verdeehiheeden en wierden ontrouw aan den Eed by hun op de Unie gedaan, waarhy zy belooven en zweeren, een ie-

c'eren Staat by zyne rechten te zullen bewaaren zy

openden den weg om bet Souverain trezag der Staaten in gevaar te brengen van telkens ondermeind te worden en tot de de'iberat'en ter Generaliteit onbevoegde perfoonen, toe te laaten. Holland, weliswaar, geeft voor dat de Coinmis. fien quo ad formam goed waren, doch wat zegt dit, dewyl sen ieder die zig door geweld van een Staatszegel weit tneefter te maken, een eenig erkend Lid van Staat, tot Darapbeeren en een Gezworen klerk tot contr'-fi^neeren kan jverhaa'er, als dan Commi'fien , die quo ad formam goed zyr, kancorfereeren, enzullenzo-idanigeGoinmisfkn, weite voois'nands door de wettige Staaten tegengefprooken,

;n op den duur voor onwettig verklaard worden, als dnn Y by