is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche provinciale staatscourier

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 99 )

tot hunnen Landheer, ■ Dan het Volk maakt by voorfz.

Eed geen nieuwe Overheid, maar belooft, die zelfde Staaten aan en wien zy de magt toegekend hebben, haar uit den Eed aan den Koning te kunnenonulaan, tegens de gemeene vyanü 11 guruifkV ie lyn, en dl te Ue/en wat zy als goede eu^etrouwe Ingezeetenen de Starten als hun hooft en O verf ie verfchuidigt zyn.

het iaatrte is dus niet anders dan eene rterker herbaaling van de pligt die zy erkennen reeds op bun te leggen. •

Daarenboven, zoo de Sou-erainiteit, die Philips geëxerceerd hal, op het Volk, en niet op de Staaten gekomen was by de afzweering, boe konde dan, de Staten zig zelve uit den Eed van den Koning ontflaan en aan zig zeiven den Eef van ^ecouwnei i aan den Landen, buiten byzyn en confent des Volks doen ? alvoorens zy het VoIk plegtig van hunne gedanen Eed ontfl >ege.j, 't welk echter Je StaatsK-eden, onderling in den jaren 1581. (|) gedaan hebben, alvoorens het Volk daar in te erkennen.

Wanueerdus, het oogenblik, in ons Gewefldaar zoude geweeft zyn , datue Souverainiteit, in den boezem van het Volk zoude zyn wedergekeerd, en door het Volk wederom aan de Staten zyn opgedragen geworden, betuig ik , niette kunnenjzien veel minder te kuiinenbewyz.N, uitdeitukken welke van die ievolutie ons zyn overgebleven; in tegendeel, by aldien , men veronderlteld, dat de Souverainiteit eertyds hy Philips bezeeten , in den boezem van het Volk is nedergedaald; dan vraag ik, hoedanig die Souverainiteit by het Volk is bezeeten geworden, te weeten, of als toen de ingezetenen van de Stad en Steeden , meede Souveiainen gewoiden zyn van net platte land , en of de bewoouers van bet platte land , in dat geval, uieede Souverain geworden zyn over de Stad en Sleeden? zoo ji, dan vervalt thans het geheele Suitenu der Stad Utrecht van Souverain in den haren te zyn, dewyl als dan, de Ingezeetenen, van de Steeuen zo wel als de Opgezeetenen van het Land, meede de Souverainiteit in de Stad bezitten. ,

Is in tegendeel de Souverainiteit eertyds by Philips be zeeten, by deszeifs afzwering in onderfcheidene betrekkingen in den boezem van het Volk wedergeseerd, en dui de Geeftelykheid in den haaren, de Ridderfchap in zig zelve, ende Stad en Steeden-in den haaren, den een arzon \ derlyk van den anderen Souverain geworden, dan is , de Souverainiteit over de Stad , Steeden en Linden van Ut recht, verdeeld geworden, en de opperfte magt over dit

Gewei! , bee't opgehouden te zyn, dan is in plaats

van de conftitutie te bevryden, van inbreuken en die te bewaaren en te handhaven, dezelve verdeeld geworden en onbetlaanbaar gemaakt.

Gevoegeiyker mag men veronderftellen, en niet onduilyk bewyzen de ftukken van dien tyd, dat de Sojverainiteit over de Stad, Steden en Linden van Utrecht, by de Bis fchoppen uitgeoefend , met en beneevens de Staten van oen Landen , by de tranflatie der temporaliteit, op Krrel de V. getransporteerd, door deze laaften is misbru kt, met den invloed der Staaten te befnoeyeo en haar wemg aandeel in de Regeering, weinig of niet te refp.éïeeren, — de Leeden en Steeden van het genot hunner particui-ere privilegiën , gedeeltelyk piiverende, gedeeltelyk ontrovende, waarin Hy bygevolg inzoo verre overtroffen geworden is, door zyn Z>un, dat de voorfz. Staaten, als de natuurlyke Regeerders van den Landen, (by wien de klem van Regeering beruft tn zonder wiens toeftsmming en meedewer-

(t; Ibidem Fel. 80.

king de Landheer eigentlyk genoomen, niet regeerde, —

zynde hy aan dezèlve by eeden verbonden, 'sLands regten en privilegiën te maintineren — (f)en zonder welKe Staten de Landzaten niet belall konjeii worden, genootzaakt zyn ge.ve/rdeii, hem af te zweren en te veiliaten; waar door dus wel de magt van den Heer ophield, maar g.entzints die

der Staaten, welke in zyn geheel bleef, in-ien men

dus al niet wil tot ftem men , dat de magt van den Landheer, by de afzweering, direftclyk op de Staaten, is gedevolveert zoo kan men echter niet teg^nfpreeken, dat de Staaten als dan , in het zelfde geval verleerden, als ten tyden der Biffchoppelyke Regeering , by het openftaan van den Bisle'noppelyken floel. Dit toegeflemt wordende, dan vei valt het geheele lullenu, dat by de afzweering de Souverainiteit in den boezem van het Volk zoude gedevolveerd zyn, tn de wyze waar op na de alzweering, de Ingezeetenen den Eed van getrouwheid aan de Staaten ged3an hebben, word als dan een zeer nituurlyk gevolg van de wtttige conftitutie

onzer Regeering, zoo als die van ouds geweeft is en

dan vei valt het zoo erroneus begrip van de meefte heedendaagfche grondwettige herftellers , dat de infrinfeque Conftitutie onzer. Regering, by de afzweering van Philips zoude zynj verandert gewenden, daar in tegendeel zy de¬

zelve is gebleven, als zy in BifTehops tyden was, met dat onderfcheid alleenlyk, dat htt wereldlyke Gebied van het Geeftelyke afgefcheiden, en deeze Landen van het Leenregt aan het Ryk ontheven zynde , de Staaten, alleenlyk het hoogfte gezag bieeven exerceeren.

Eene nngt, welke men zeekerlyk aan de Staaten niet zal ontkennen haar gecompeteert ie hebben, dewyl de overdragt van de Regeering door Kaïel de V. op zyn Zoon ; nier dan metconfent van de Staten heeft kunnen gefchieden en ook gefehied is, blykens den Eed by Philips gedaan, (Utr. Gr. PI. Pol. 33.) waar uit confteerd, dat de verandering van Landheer, niet dan by confent van de Staten, konde gefchieden , en dus eene magt in dezelve, buiten het Volk, aanduid , die geen twyffel kan overlaaten of de Hoogfte magt, byafzyn van een Landheer berulle by de Staaten.

Zy dus die het tegendeel beweeren en ftaande houden, d it de Souveraine magt, op het Volk is gedevolveerd ge weeft, moeten als dan aantoonen 1, dat het Volk ooit in het aanneemen van een Landheer is'gekonnen gewerden? 2. dat Sede vacante het Volk en niet de Staaten, de oppermagt hebben geëxcerceert? 3. dat het Volk 't zy opentlyk 't zy ftilzwygenJe, de magt der Staaten in de afzweering hebben ontkend of tegengefprooken ? en 4. dat by den Lmdbeer, de Hoogfte ma^t alleen gehuisveft heeft, buiten meedewerking der Staaten? — .vaar uit alleenlyk , zoude volgen, dat by de afzweering net Souverain gezag had ftil geftaan, en tefF^ns beweeztn worden dat den Landheer, ten Alleenheerfcher over deeze Landen geweeft was. Ikben&c."

AMERSFOORT, dengAug. De Staten dezer Provintie zyn heden vergadert ge weeijt, ter • ei -r vörgjderingzyri ingekomen, de vo gendernemoricn door de Heer van Thulemeyer den 6 dezer. aan Haar Hoog Mog, en de Staaten vsn Holland ttvergegeeven, wy hoopen die in de Franfche taal, in ons eerftkornendo meede te deele -.

Hoog en Mogenpe Heeren i ,, De orders van Êyiie Pruisfisfche Majefteit, beveelen ,, den ondergeteektnde zyn Extraordinaris Envoyé , om

., aan

(t) Zie den Eed van Philip) aan de Staten gedaan, 4 Qet.' 1559- Utr. ü. P. i.. D. EoU 3> Ëf 34,