Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(154)

AMERSFOORT den 13 Sept. Heden is van wegens of Ingezetenen zyn van de Provintie van Utrecht, of De-

Zyne Doori, Hoogheid de Heere pVinsBifftadboifeer ? de"'' ferteure Van- Trwjpes'van den Staat, of in den byzcnde-

♦ulgebde Publicatie aan alle Militaire in deeze en in de Pro- re dienft van de Provincie van Utrecht, gebruilrt worden-

♦ifitie van ÖdJerland, toegezonden, de of Ouarntoen touJonde in de voorfz. Provintie. -

Wy WILLEM , by de Gratie Gó is Prince van Orange en" , Eu alzo er het Volk var. Oorlooge . thans zynde in die. st

Nasfau,. Er'ffra.ihouder Erf Gouverneur, Erf■' Capitein van den St„at, of in byzondere ■ dienft van drProviniie

e- Admiraal Generaal Ast Vereeni-dc Neerlanden, Erf van Utrecht, en g;ë,n?lüijtert weidende, of Guamizoen

'Capitei,, Genetaal en Admiraal van de Unie, Rbdvr van houiene.e in, de Pr^intie van Utrecht, voornt., teo boog-

de Kemsfeb.nd en van den zwarten Adelen cV. &c, ', ften aargeleege-n ligt bier van volkomen onderricht enge-

Alzo WY, onder approbatie der Ed. Mog. Htettn Staa. waarfchouwt te weezen.

ten der Provintie van Utrecht, me t Zy.e fK.gltei i der. Re ZOj IS '1'. dat wy goedgevonden hebben alle de hoven-

geerènden H-itog van BRUNÖWYK LUNi.BURG, Veld ftaat.de bedingen en overeenkqmlren domme onder ba bo-

ïu.rfchilk van Zvr.e Mejefteit. den Koning san Pruisfen, vengemelde K.ygs Volk te doen pub'Iceeren, en (effens elk

en C mmandeerende Hoogstdcrzelfs Troup* , voor welke en een ygelyk van hetzelve willer gewaailchouwt hebben,

ae doorto.hr aan Hu gs.gcmelde Heeren Staaten gevraagd gelyk Wy waaifchouwen by deezen, dat aan den Inhoud

is, onder anderen zyn overeengekomen. deze. Articulen ftiptelyk zal moeten worden voldaan.

Art_ T Gegeeven te Amersfoort den 12 September i;8j.

Dat de Deferteurs der Troupes var,Zyne Pruisfifche Ma- " (was getekent]) W. Pr van ORAN GE.

iefteit welke zyn gedeferteerd voor den 10 September jongst- (L S.) (onderftond) Ter Ordonnantie van Zyne Hoogheid.

leeden, en welke zig thans ge engageert bevinden , onder (gecontrafigneerü W. van CO PERS-

Corpfen in die, (t van de Republiek der Vereenigde. Neder- Die voor het Hertogdom Geuren Graaffchap Zutphen is van

landen of van de Staaten der Provintie van Utrecht, of wel- dezelve inhoud, zynde aldaar alleenlyk in de Articulen uitgelaa-

ke gezeeten zyn in de Provintie van Utrecht, niet zullen ten, het in deeze curciet gedrukte.

kunnen worden gereclameerd ; en dat insgelyks de Defer- Wy vinden ons verpligt a| wederom meenigvuküge on.

teurs der Troupes van den Staat welke gedefeneert zyn voor waarteeden, welke men de natie fchynt te willen wys maa-

gemelde 10 September, en zig geëngageerd bevinden onder ken tegen te.fpreeken: men heeft in Utrecht het gerugt doen

de Regimeten of Corpfen in dienft van Zyne Prui-llfche Ma- loepen dat de Heeren Leeden van Staat , alhier in Stads ar-

jefHt welke doortrekken door de Provintie van Utrecht, reft zaaten , en de Stad niet mogten verlaten, hier aan is

J ' , , Pf,en woord waaibeid, trouwens het 13 ook maar nodig in

niet zullen kunnen gcrecla neerd worden. g-eu wueu . .

t jj Landen en Steeden waar men door geweld Regenten maakt,

Dat Zyne Hoogheid de Regeerénde Hertog van BR UNS dat men verpligt is, zoodanige Regenten door ge-welt op de

WYK LUNEBURG alleDtferteursderTounesvandt--Staat, Wens te houden. Verders zegt men, dat de Heeren van

, - . c-. . j p ■ Tunenbwz Schalkivyk en Verbeek om met die van Utrecht

of in den hzonderen dienft van de Staaten der Provintie van LMnen.mg, y

J , , ,. -r, ,„ ,.n ften.-- ftrafbaare correspondentie gehouden te hebben, in vei» ■

Utrecht, welke geemployeerd of in Guamizoen zyn inde.: ro. eene .uiic F .6

vintie vanU.recht, en die vallen zollcn in banden van de Trou. zekering gehouden worden; de ongerymdheid van.d.t voor-

pes van ZynePruisfifcheM >.fteit, welke zigophe.Ter.itoir geeven is te tastbaar dan dat het eenige wederiegg.ng ve,.

' van de Republiek der Vereenig le Nederlanden blinden, zal dient.

doenwede'rgeevenvoorzooverredezelveDefe.teursgeeneon- Men gaat voort veele onwaarheden omtrent het voorval-

derdaanen van Zyne Pruisfifche Majefteit, of D.ferteurs van lende aan de Bildt uit te fhooyen, wy kunnen verzeekeren.

Uoogstdeszelfs Troupes zullen bevonden worden. , *k er tot dus verre geen man noch paard van onze zyde niet

6 Ar[< m> ' . alleenriet isdood gefchoten maar zelfs niet gekwetst geworden.

, ,, ' ^ r 1 rj, , „ n r de Hiert'e Pertoncher na Vri> sland zoude geweest

Dat Wy van Onze zyde alle Defenems van de Troupes van at di Httt te / &

Hwctgeda.teZyneMajefteitwelkeSnhandenzullenvatleDvan zyn, is volftrek: valfd ; en dat de Fnefche Regimenten al-

tniesvandeirS.aat.onnbyzonderedienstvandeProvin hier gaarne na Vriesland zo,, n trekken , ,s nt.gens ge blee-

tievanUt.echt.weikegebruiktzullenwordenofin.Guirnizoen ken, dan zoztdksal is, if het zeeker om zon daar als hier,

SlSntle vanU.tcht, zellen ,e rug geeven, voor te tiagten de verdelgers onzer vryheid, het hooft treden, aóo verre dezelve Deferteurs geene Inboorlingen, Burgers

Sluiten