Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moog'lijk! met een moorttuijg Neêrlands vrije Maagd! — op de Aarde zoude pletten. — Zulke Land en Burgermoorders! — aangehitst, door 't zelvbelang, moeten in de Nachtspelonken waar uit zij te voorschijn kwaamen — te rugge keeren — hen doeleindens te over bekend. — Zijn ftrafwaardig, en maaken het vrije Neer. Jands Volk geregtigd — om Batós Erv — te beveiligen — voor Burger onderdrukkers ! — Zij die de Stem des Vrije Volks fmooren ! om der Burg'ren halz* onder een ijz're flaavenjuk te krommen , moeten door taal - en ftaal , belet worden , eene fouvrainc of willekeurige Macht ! over een vrij en onaf banglijk Volk uit te oeffeneo , de fcepter der Allcenhecrsfcher moet niet gekust, noch de Gezelroe der Aristocraaten , kan of mag door geen vrijgebooren Burg'ren , geëerbiedigd werden , — geene Onwettige buijtcn het Volk ! aangestelde Reprefentanten! — noch AHeenfcêerfcher! moeten in onze Republiek regeeren. De macht en wil des Volks ! moet door eene Democratische Regeering bij Representatie , gelden — het Volk van Nederland moet naar hen' eijge gemaakte IVetten , gc. regeerd werden , — alle IVetten en Regulen welke zonder toelaatcn of instemming van het volk ! — gemaakt en ingevoerd zijn , of werden , — Acht men Nul en van geen waarde. — Neêrlands Volk ! waakt en bid — ftrij en overwin — God ! doe Uwe Pogingen wel gelukken — en eijnd'lijk Zegepraalen. ! ! !

De God der Vrijheid ! zegene Uw ! en de Uwe ! hier en hier namaafs — de God van Nederland zij met het kroost der Batavieren — tot in Eeuwigheid!

Zie daar WEL ED: en Manhafte Heeren ! en Medeburgers ! het geen ik nodig geoordeeld heb voor af te hiaten gaan. — indien door mijne aangewende po» ginge , eenige nog twijfelende, aarfelende , onwillige , misleijde of omgekochte Burgeren en ingezeetenen ; de ogen mochten geopend geworden zijn , en naar middelen omzagen ; om uit de flaavernij te komen en eijndelijk naar zelvsverdedigmg haakten om mede het aangenaame van Vrijheid te mogen fmaaken; — dan zoude ik mijne moeijte dubbeld beloond reekenen , en mij verpligt achten tot heijl van Land en Volk! verder mede te werken.

A 3 Aan

Sluiten