Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 25 )

te zyn, even gelyk het Gebouw der Manege, vanrequisitien) de Pedellen, wier Inkomsten merkelykftaan te verminderen) Hortolanus, Capelmeester, Custodes Bibliothecas, en van de Anatomie, en Chymie, en Physica, en Historia Naturalis; de Doétoren en Chirurgyn van het Nofocomium Cünicum , en meer anderen, aan Curatoren beter dan aan ons bekend. Wy moeten hier nog het een en ander ftuk byvoeI gen.

De voorziening omtrent de Vierfchaar der Univerfiteit is door de excufatie van twee door U benoemde Rechteren tot nog toe niet volledig geworden, want die Vergadering mag volgens de Wet, uit niet minder dan zeven Leden beftaan.

Uit het Adres van den Hove van Holland aan Uwe Vergadering zagen wy, dat 'er eenige Ipeculatiegevallen is over zekere woorden voorkomende in onze gewoonePromotiebrieven, en ook over het Zegel der Univerfiteit. Waaromtrent wy moeten aanmerken, dat die woorden, welke het Hof bedenkelyk voorkomen, flaan op het origineel Diploma, by liet welk na het roemrugtigontzet van Leyden, de Univerfiteit is opgericht in name van Holland en Zeeland, en welk Handvest over twee honderd twintig jaren gegeven, met geene mogelykheid naar de tegens woordige Conftitutie kan hervormd worden. Evenwel zyn wy bereid over het formulier van Promotiebrieven in een mondelinge conferentie nader onze gedagten te communiceeren,- terwyl wy op gronden van Rechten durven vertrouwen , dat de reeds afgegeven Promotiebrieven door den Hove van Holland zullen worden erkend, gelyk dezelve door geheel Europa erkend worden.

Omtrent het Zegel menen wy geen authoriteit in onzen boezem te hebben, om daar in eenige verandering te maken, alzo zulks is een recht van opperfte macht, om een Collegie eenpublkq Zegel te geven.

Wy fchroomen by dezen meer objecten aan te roeren, welke de omftandigheden zouden kunnen aan de hand geven, en vertrouwen gelegenheid te zullen hebben, om daar over met de Curatoren te ipreken. Heil en Broederfchap !

Leyden den Onder ftond,

26 Feb. 1795. Ter ordonnantie van

Het eerfte Reefor en Senaat. JaarderBataaf- Getekend, fche Vryheid. Z>. Ruhnkmiu<

Waar op gedelibereerd zynde, is goedgevonden, dezelve Memorie te ftellen in handen van Curatoren, om de Vergadering te dienen van confideratien en advis,

Sluiten