Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 33 )

rmtie van denzelven door de Reprefentanten van het Volk van Holland moest gefchieden, zulks omredenen b/ het zelve Requeft gemeld, ten lpoedigfte geliefdjn te effectueren en eencn anderen Balliuw aan te ftellen.

De Gecommitteerdens van Zwammerdam hadden gemeend hier in te moeten beruften en die dispofitie af te wagten, dan op het onverwagtft zyn dezelve Gecommitteerdens heden in naam der Burgery verzogt aan deze Vergadering te fchry ven, om provifioneel op dezelve Requefte niet te disponeeren, blykens ex adnexo; het is dan in gevolge die last, dat Gecommitteerdens door deze de eer hebben deze Vergadering het zelve verzoek te doen.

Wy hebben inmiddels, na heil en Broederfchap te hebben toegewenfeht, de eer met achting te zyn.

Ulieder Medebroeders,

Onder ftond,

In naam van het Comitté bovengemeld. Getekent, jf. Herrewyn Pz. Secret.

Waar op gedelibereerd zynde, is goedgevonden, dezelve te ftellen in handen van het Committé tot de Hooge, Middelbaareen Laage Heerlykhedeh, om der Vergadering daar op te dienen van confideratien en advis.

Isgeleezen eene Mifiive van Voorfchooten, geichreven aldaar den i Maart, kennis gevende van de remotie aldaar voorgevallen. Waar op gedelibereerd zynde, is goedgevonden, dezelve aan te nemen voor Notificatie.

Is geleezen eene Miffive van de provifioneele Regering der Stad Haarlem, gefchreeven aldaar den 28 Febmary , kennis gevende , dat diverfe Franfche Artilleriften grootereparatienaan deAffuiten, Wagens, &c. • hunnen Ingezetenen lieten doen, en verzoekende aldus te mogen weten , of zy de uitfehotten daar voor by provifie moeft doen, en ten lafte van den Lande brengen, en verders dat de inquartiering moge gefchikt werden in gevolge het door hun met die van Leiden daar toe geformeert Plan, het welk den 9 Febmary door hun aan deze Vergadering was overgelevert.

Aan de provtfioneek Reprajentanten van het Folk van Holland,

Burgers Repr af ent anten l

JJaar er diverfe Franfche Artilleriften zich in onze Stad bevinden, welke van tyd tot tyd groote reI pa-

Misfive van Voorfchooten iver hunne Regering.

Misfive van de Regering van Haarlem over uitfehot aan Affuiten.

Sluiten