is toegevoegd aan uw favorieten.
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 79 )

eenige vraagen re doen, en hem te hoorei» 3 en volk verzoek op den 12 dezer door deeze Vergadering nader was gefchied a van welke vraagen en daar op gedaane antwoorden het Committé als nu het detail nader aan deeze Vergadering zal mededeelen.

Na dat dan aan voornoemden Lelyveld was afgevraagd, hoe de> bewuste Brief in handen van. van de Spiegel was gekoomen, heeft hy betuigd zulks niet te weten , doch dat hy van gedagten was, dat die Brief medegebragt was door denzelfden Courier, die de Brief heeft mede gebragt, welke door hem Lelyveld op den 3 February in het fecreet Befoigne was geproduceert; dat op de Vraag, wie den Brief ontcyffert had, door hem was geantwoord, dat zulks gedaan was, door de jonge Tinne, gewezen Secretaris van van de Spiegel, en dat eindeiyk op de vraag, wie of die Brief had beantwoord, en zoo ja, welke de inhoud van dien Brief was? doorhem was geantwoord, dat hy betuigde niet. te weten of die beantwoord was, ja dat zulks niet wef mogelyk was, om dat van cle Spiegel toen reeds was gearresteerd; dat al verder op deeze materie, door onze Gecommitteerdens was' onderhouden den Perfoon van Pliilippus Frederik Tinne, Directeur van de correspondentie met de Ministers van den Staat buiten 's Lands, en op de aan hem gedaane vraage was geaffirmeerd , dat 'er by de Depêches door den Courier van Parys op den 3 February was medegebragt eenBrief voor den gewezen Raadpenfionaris van de Spiegel , dat die Brief waarfchynelyk 'smorgens om 9 uur aan van de Spiegel was bezorgd door zyn Secretaris ^ dat voorts op gedaane vraag, of'er meer Brieven van Brantjcn, Repelaer enóVxby de Depêches voor Haar Hoog Mog. mm van de Spiegel van tyd tot tyd gezonden waren, door hem was geantwoord, dat 'er mcestydfby ieder Pacquet Brieven voor don Raadpenfionaris in het Pacquet geweest waren, terwyl hy eindeiyk op de vraag, of-'er voor hem ook een afzondclyke Brief was geweest, waar by hy geïnformeerd wierd van den gewigtigen inhoud van den Brief aan van de Spiegel, en teffens verzogt was, om dezelve op een fecurc wyze in handen van van dé Spiegel te doen komen, negatieve heeft geantwoord.

Dat «radars op de Vraagen gedaan aan Johan Abraham 'liime, Commisfarisvan de uitheemfche Depêches van Hun Hoog Mog. door denzelve geantwoord was, dat hy m'et tegenwoordig was geweest by het openen van de Depêches door den Courier op den 3 February aangebragt, en dathy daar by niet tegenwoordig is of zy moeten aan zyn addres zyn.

DatNaastitclyk mede was gehoord den Perfoon van Philip Frederik Tinne, voorheen Secretaris van den geweezen Raadpenfionaris, dewelke op de aan hem gedaane Vraagen had geantwoord, dathy by het openen van de Depêches door den Courier op den 3"dezer aangebragt, niet was prefënt geweest, en ook daar by nooit tegens woordig was; dathy voorts de Brief van Brantfen, Repelaer en Si'x van den 30 January aan den

V 2 , . ge*