Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï795Den 6 Maart,

Dinrisfie en aanflelling van een Secretaris in het Committé van Financie; en den Burger van der Voren ontboden , om ah in den iext.

Rapport en Publicatie omtrent het afbreeken der Galgen en Raden, en alle Officieren van de justitie, die zulks zoude mogen aangaan, gelast, om de Lyken daar aan of opeen toon gefield, af te neemen, en ten minfie koste op de publieke Kerkhoven te doen begraaven.

c m )

Waar op , na deliberatie , goedgevonden is, de Gedeputeerden ter Generaliteit dien conform te gelasten.

TTs, op voorde! van het Committé van'Financie, na deliberatie, goedI gevonden, den Burger bingo Ocker van Kerchetn aan te dellen totSeerêtaris van het Committé van Financie, op een jaarlyks Traéteinetit van ƒ3000 -0-0, en in deszelfs jjaats tot Boekhouder in het Comptoir der Financien , den Burger George van biest op geivk Tractement en Emolumenten, ais door zynen Prar-decesfeur zyn genoten.

En wyders den Burger van der Foren, van f toorn, gewezen Klerk van het vernietigd Collegie van Gecommitteerde Raaden inhetNoorderQuartier, herwaards te ontbieden, ten einde alhier te worden'geplaatst. En zal Extract &c.

Is, in confidentie genoomeri zynde, dat de Galgen en Geesfelpaalen en Raden allerwegen in deeze Provincie langs de Publique Wegen opgerigt, een treurig fchouwlbcl opleeveren van de barbaarsheid van vroegere tyden, en aan gevoelige harten een en aandoenlyken indruk ve~oorzaaken, terwyl de ondervinding heeft geleerd, dat de Èoösdöenders daar door van het kwaad niet worden afgelchrikt, en dezelven in de daad tot niets anders drekken , daii de merkelyke waardigheid tot den hoogstmogelyken trap van vernedering te brengen, door ieder Mensch, die om eenige misdaad tot de üraffe:des dood:; was veroordeelt, aan de verteering door de Vogelen en door de Lugt over te geeven, en alzo tot eenen ergeren ftaat over te brengen, dan waar aan het ledelooze'Vee zelve wordgeëxponeêrt; is gedecreteerd, by Publicatie te gelasten, dat alle die overblyflèls der oude barbaarfche tyden m deeze Provincie, alomme gevonden wordende, binnen den tyd van zes weeken, ha de Publicatie deezes, moeten worden weggenoomen, en de claar toe gediend hebbende plaatfen behoorlyk zyn ge/legt, en tot andere gebruiken gefchikt; — met last aan den Procureur Generaal dezer Provincie, en aan alle andere Officieren der Juüitie, dien zulks zoude mogen aangaan, om alle Lyken op de voorfz. Galgen, Raden of anderzints ten toon gefteld, weg te neemen, en ten minste kosten te doen begraven, op"de publieke Kerkhoven of andere gefchikte plaatfen. ' ~ En is teffens gerefolveerd, by de vooriz. Publicatie voor het vervolg te ftatueeren en te decretee ren, dat voortaan alle Lyken van Perfon en, die met den dood zouden mogen worden geftraft, in den Lande van Holland, na de executie behoorlyk ter Aarde zullen worden befteld.

CEL IKHEID, VRTHEID, BR OEDERSCHAP.

PUBLICATIE.

|T)e Provifioneele Reprefentanten van het Folk van Holland allen den genen die dezen zullen zien of horen lezen, Hei en Broederfchap!

AIzöü de ondervinding federd zoo veele jaren heeft doen zien, dat de Galzen, Raden en Geesfelpaalen, op veele Plaatfen langs de openbaare Wegen opgericht, niet anders te weeg brengen,dan dat dezelven een treurig fchouwipel opleveren van de Barbaarsheid

Sluiten