is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Provisioneele repræsentanten van het volk van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1795 Den 11 Maart.

C 232 )

Misfive van fVethouderen en Raaden der Stad Rotterdam, over diverfe poinien.

vermelde Goederen uit den band van Fideicommis aan haar Edele Groot Mog. gepraefenteerd, de Arme - Voogden van Westwoude en Hauwert, mitsgaders de naastbe-' ftaande Vrienden van voornoemde Claas Jansz. de Boer voor ons doen komen, en gehoord op het verzoek in het gemelde Request vervat; waar op dezelve ons hebben te kennen gegeeven, dat zy tegen het verzoek door Claas Jansz. de Boer, by het gemelde Request gedaan, geene confideratien hadden in te brengen, of zig daar tegen te óppofeercn, het welke wy niet hebben willen afzyn U Edele Mog., met terugzending van het zelve Request en Bylaagen, te communiceeren , en waaromme wy mede geene zwarigheid maken omH Edele Mog. op dit lujet fa« vorabel te advifeeren.

Hier mede U Edele Mog. in Godes heilige protectie aanbcveelende, wy blyven.

Edele Mogende Heeren, Onder ftond,

U Edele Mog. goede Hoorn den 24 Vrienden, December 1794. Burgemeesteren en Regeer¬

ders der Stad Hoorn. Lager ftond, Ter ordonnantie vatf

dezelve. Was getekend, - - C. J. van de Blocquerp

Waarop", na deliberatie, goedgevonden is, ingevolge voorfz. Advis van den Hove aan den Suppliant te verleenen ont/lag van het Fideicoramis daar in vermeld, en hem daar van Aéle pro Deo te geeven.

t /"~\ntfangen eend 'Misfive van W'ethouderen eii Raaden der StadRoti\J terdam, van den 10 dezer, iuraende als volgt:

V~RTHEÏD. GEL TKHEID. BROEDERSCHAR^

- Mede-Burgers!

]T)e zwarigheden, die wy dagelyks omtrent de uitvoering van de Publicatie van den 2 February laatstleeden, ondervinden) en de ftremming in den Handel, die uit dezelve voortvloeid, heeft ons doen refolvecren, die zwarigheden op te geven aan onze vereenigde Committées van Koophandel, Fabrieken en Trafieken, Wisfel en Finantie, om ons te dienen van hunne confideratien* welke ons het navolgende hebben gefuppediteerd.

Dat alle fehulden, anterieur aan het Placaat, zullen voldaan worden in goude of zilvere Munt, gelyk ook alle betaalingen? ipruitende uit verbintenisfen van Koop-Huur, Geldleening enz-? aangegaan, voor dato van het Placaat, in gelyke fpecieen DJ* in Recepisfen zullen gefchieden.

pat