Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *3f* >

Rjad v;:u Staacon genoegzaam van derf aanvang van zyn beUaan af, niet beeft kunnen prsefteeren, dat geene, waar toe hy uit hoofde zvner ïnftruótie-gehouden was. Dat m die van 1584 en van 1588 zo wel, als in de geam. plicerdevan 1651, het geheele beleid van den Oorloge Land en te Water, aan denzelven is toegekend; terwyl tevens, by de in/tructien der Admiraliteiten, aan dezen het beleid van den geheelén Oorlog ter Zee expresfelvk was gedemandeerd; eene in het oog loopende tcgenftrydigheid*, wclketeonbegrypclvkeris, omdat dielnftructie 111 den jaare 1651 is gerevideerd door dc toen zittende groote Vergadering, en dat wel door Leden van Regeermge, die zelfs zeer jaloers waren over'het gezag van den Raad van Staaten.

Dat uit dien hoofde, mitsgaders ook daarommc, dat het zelve Collegie van den Ru&d van Staaten, in den beginne, toen 'de Vergadering van Hun Hoog Mog. nog niet permanent zat, was gequaliiiceerd tot de generaale Adminiftratie van zaaken, hier te Lande; doch dat ook deze quahncatie vervallen zynde door de permanentie van de Vergadering van Hun Hoog Mog. zedert 1597, welke dc generaale beftiering der zaaken, van het Bondgenoodfchap ten eenemaale aan zich getrokken heeft; dat Collegie niet anders kon worden geconfedereerd, dan als een wezen, zonder bepaalde wéridaamheden, hetwelk inde laatfte tyden eigenlyk geene andere Inftructie meer had, dan de wenken des Stadhouders, door wiens vertrek en door de vernietiging zyncr Waardigheden , ook tevens de geheele exiftenne van het zelve, voor zo verre het nog als een Bureau van Expeditie van den Capitein Generaal kan worden aangemerkt, is komen te vervallen.

En vermits degeheelc directie der Landmagt, van 'sLands Fortificatiën, Magazynen, Arfenaalen en Frontieren daar door genoegfaam onbepaald is, en alle'deze importante zaaken niet kunnen worden waargenomen, zodanig, als met de groote belangens der Republicq óveréénkomftig is, en waar toe zoo veele Lasten door 's Lands Ingezetenen moeten worden opgebragt; en dat om alle deze redenen daaromtrent de fpoedigfte voorziening word vereischt. - Is goedgevondenen verftaan, dat de Raad van Staaten der Vereenigde Nederlanden zal worden vernietigt, zoo nis vernietigd word mits deze; wordende alle deszelfs Leden en Ministers alzoo dadelyk ontflagen en gedimitteerd; onverniindert hunne verantwoording van gehoude direétie en Adminiftratie, gelyk ook allo deszelfs Ohtfangers, Commifen, Suppoosten en Bedienden; met List öogthans aan alle de laatstgemelden, om zo lang hunne Posten te blyven waarnemen, tot dat deswegens door Haar Hoog Mog. of van bunnentwege^al zyn gedisponeerd; en dat wyders, m plaats van den zeiven Raad van Staaten, zal worden O00 2 aan-

' 1795 Den 11 Maart

Sluiten