is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Provisioneele repræsentanten van het volk van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'795 Den i 8 Maart

..Requeste van Pieter Commers té Raamsdonk, om dedommagement voor Hooy.

Requeste van Corftiaan van Goudriaan, overliet regt van Stemming en Ampten , amplecfie in het Committé van Heerlykheden.

Misfive van deRegeering der Stad Heusden, kennis geevende dat de Burgery aldaar tot PuHiqitenAanklager verkozen had den Burger Johan Huber Rietveld, mei verder berigi', dat het Ampt van Drosfaard en Dykgraaf, zo als het altyc beftaan had, geheel en al was gefplitst.

..Requeste van Pieter Commers te Raamsdonk, m dedommagement voor Hooy.

C 446 )

* D e Requefte van Pieter Commers, te Raamsdonk, verzoeke de betaaling wegens de leverantie van Hooi, en dedommagement om het buiten zyn fchuld veroorzaakte gemis van 23670 ponden Hooi.

Is goedgevonden de Voorfz. Requefte. te Rellen in handen van liet Committé van Algemeen Welzyn.

M D e Requefte van Corfliaan van Goudriaan te Gorinchem, verzoekende appui en aanfchryving aan den banne van Gorinchem, ten einde hun te ordonneeren, alle Ingelanden, veel of weinig geland, in den gezegden banne een gelyk recht van ftemming en verkiesbaarheid tot de Poften van Schout en Heeniraadcn toe te kennen.

Is goedgevonden de voorfz. Requefte te ftellen in handen van het Committé van Hooge, Laage en Middelbaare Heerlykheden; en geconfidereerd zynde/dat door verandering en vcrplaatzing van Leden, het vooriz. Committé thans alleen beftaat uit den Burger Cornelis Hooy, is goedgevonden,- tot aanvulling van het zelve Committé mede daar in te benoemen de Burgers Pieter van Sonsbeek, Frederik Kumfius, Lucas Deyl, Hubert en Jan Glazêkast, waar van Extract dezer benoeming, aan alle en zo veel hem aangaat, zal worden gEM geeven tot zyn narigt.

Ontfangen eene Misfive van de Regeering der Stad Heusdëéi in dato 16 dezer, inhoudende kennis geeving dat de Burgery aldaar tot Publiquen Aanklaager verkooren had, den Burger Johan-Huj bert Rietvelt, en tevens met verder bericht, dat daar nu het Ampt van Drosfaard en Dykgraaf van Stad en Lande van Heusden , zo als het altyd tot nog toe beftaan had, zo door dobefchikkingen, welke de Franfchen even na hunne intrede in dezelve Stad, omtrent het Huk der Regeering hebben gemaakt, als door de voorfz. aanilclling der Burgery geheel en alwas gefplitst, en daar over,- voor zo veel de Stad aangaat, reeds befchikldngen gemaakt waren, het zeer noodzaakelyk was, dat omtrent dat geheele Ampt eene zekere bepaalïng door deze Vergadering gemaaÖ worde: met voorftelling van eenige pometen, welke naar inzien der voorfz. Regeering, zo voor de Stad als Land van Heusden heilzaam zyn zouden» welke Misfive hier na breder volgt9

FR THE1D, GEL YKHELD ?

BROEDERSCHAP.

Aan de provifioneele Reprfc

fentanten van het Volk van Holland. Mede-Burgers»

Wy hebben het geluk ULieden by dezen, ingevolge U Liedsr Misfive van den 6 dezer, die wy op den 12 ontfangen hebben, l© berichten, dat onze Burgery het Drost-Ampt dezer Stad»

wol