Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T79S Den zo Maart.

C SH )

mee behoorde geörganifeerd te worden, en men dan daar aan moest denken; evenwel begryp ik, dat indien men teffens werkzaam kan zyn, om de Gewapende Burger-Macht tot eene hoogte brengen, dat ze van wezentlyke dienst kan zyn, dit niet behoord verzuimd te worden, daar het door andere lieden , als die met het Militaire geoccupeerd zyn, kan worden uitgevoerd, en die aan hunne taak de handen rykelyk vol hebben. Het was voor 't Jaar 1787 een doorn in 't oog der Aristocratie, dat de Burger wel gewapend en vry goed naar dien tyd gedresfeerd was , toen befchouwde men dezelve als het bolwerk der Vryheid en van de Souverainiteit van 't Volk, hoe veel meer moet men dit nu doen, daar die Souverainiteit door ons zoo openlyk is erkend. Wanneer onze Committenten de wapens in de vuist hebben, en wel weten te gebruiken, dan heeft deeze Vergadering den fterkftenfteun ,en zal zy by hare zuivere principes, die zy geadopteerd heeft, blyven.

Een ftaande Armée acht ik, in de tegenwoordige gefteldkeid van Europa, noodzakelyk , maar befchouw evenwel dezelve altyd als een noodzakelyk kwaad. De natuurlyke Krygsmagt is die, welke door VaderiandsJievende Burgers word zamenge-

Heden avond worden de brieven tot afgeving der aan de Schucteryen en Genootschappen in 1787 ontnoomen Geweeren afgezonden, welke ik vertrouw dat in de aanftaande week uitgedeeld zullen zyn, maar wat helpt het dan dat de Burger het geweer heeft, en het niet weet te gebruiken, dat het • op verfchillende wyze word behandeld en gemanoeuvreerd, en men geene Compagnien of Divifien van onderfcheide plaatfen byéén durft brengen, noch 'er een geheel van kan maken. Ik proponeer dus aan deeze Vergadering om een Decreet te neemen, waar by alle Burgers die waarzgtige liefhebbers van hun Vaderland zyn en toegedaan zyn , de ware principes van Vryheid, Geiykheid en Regten van den Mensch zoo als by Publicatie van den 31 January zyn bepaald om de wapenen op te neemen, en tot Gardes Nationales te formeeren, zig met yver, te oeffenen en bekwaame Officieren uit te zoeken en over hun te ftellen, en zig aan eene geregelde en voor vrye menfchen beftaanbaare Krygstugt te onderwerpen. Als mede om het Committé Militair, dat nu het meest van zyn werkzaamheden verloren heeft, te qualificeeren om met asfiimtie, desnoods, van bekwaame Burgerofficieren of andere en correspondentie en communicatie met de reeds meer gevorderde corpfen van Gardes Nationales, fchikkingen te beraamen om eene generaale ordre volgens een vast plan in te voeren, de Burgers fmakelyk te maken om aan te neemen, en dezelve daaromtrend voorteligten, op dat het daar door worde een centraal punt, tot welkeen ieder zig kan addresfeeren, en ten dien einoe fecours en hulp zoude kunnen bekomen.

Dog indien men begrypt dat dit ook door het Committé van 't Algemeen Bondgenoodfchap moet wordenwerkftelliggemaakt, dat'er dan eene exhortatie van wegens deeze Provincie gefchiede,

dat

Sluiten