Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den i April.

Twee Secretarisfen aangefteld.

Adjomnement.

Waarop gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan, het voorfz. Rapport te ftellen in handen van deCommitté's van Financie en van Commercie en Navigatie, om de Vergadering ten fpoedigften te dienen van confideraticn cn advis.

J)e Prefident field aan de Vergadering voor, of dezelve zoude kunnen refolveeren, om den Secretaris teauthoriiéeren, de Commisfien voor de Raden in den Hove, Reuvens en de Mey te tekenen , voor zo ver daar by gelibereerd waren, van het betaalen van 't Ambt-Geld, zo als zulks aan de andere Raaden in den Hove bevorens was geaccordeerd.

Waarop gedelibereerd zynde, is zulks conform gereiblveerd, en den Secretaris daar toe geauthorifeerd.

Jji het Committé van Koophandel enZeevaard isgeadfumeerd den Burger J. D. A. Havart, waar van aan hem by extraö: dezer kennis zal gegeven worden.

J^indelyk heeft de Prefident aan de Vergadering voorgedragen, dat, ■vermits het aan dezelve bekend was, dat de voor den tyd van drie weeken aangeftelden Secretaris Leemans, by expiratie van dezelve, laatstleden maandag in die qualiteittzyn dimisfie had genomen, als mede dat de, in plaats van den te Amfteldam in Commisfie zich bevindende Burger Nuhout van der Veen, thans ad interim Secretaris de Weille, ten zeiven dage insgelyks zyn ontÜag verzogthad, maar welke laatfte, op inftantie van hem Prefident, daarin tot heden wel had willen continueeren, of het derhalven de Vergadering niet voegzaam oordeelde, om van de moeilykheid dier gedurige afwisfelingen van Secretarisfen in het vervolg bevryd te zyn, provifioneel twee permanente Secretarisfen by deeze Vergadering aan te ftellen, op een Traólement van ƒ 7 daags, alle de dagen van het geheeie Jaar, de Zondagen daar onder gerekend, en aanvang zullende nemen op heden, proponeerende tot het bekleeden dier Posten de Burgers: Mr. Dirk de Weille en Christoffel ScheiFer.

Waarop gedelibereerd zynde, is het voorftel van den Prefident goedgekeurd , en die Post door de benoemde Perfoonen aangenoomen, zullende hier van Extract Refolutie aan dezelve worden gegeven, tot hunlieder narigt.

"W^aarop de Prefident de Vergadering des avonds ten half elf uuren heeft geflooten en geadjourneerd tot morgen namiddag ten half vier uuren.

Accordeert met de voorfz. Decreten.

Don-

Sluiten