is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Provisioneele repræsentanten van het volk van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den 4 April.

Over Recepisfen van Leyden.

yoorfz. Rfi^uestranten gegeven worden, tot derzelver m&rmaue er naricht.

J~Jet Committé van Financie doet het navolgend Rapport;

J^y uwe Decreeten van 23ften Maart zyn in handen van uw Committé van Financie, ten fine van Confideratien en advis » gefteld,twee ampele Misfiven van den Provifioneelen Raad der gemeente van Leyden, beiden gedateerd den 22ften van dezelve Maand; behelzende de eene verfcheiden bedenkingen welke, naar het oordeel van denzelven Raad, dienden te worden in achtgenomen, by het in circulatie brengen der Provinciaale Recepisfen tot inwisfeling der Franfche Asfignaten; en de andere eenige bezwaaren, welke door het Committé van Asfignaten, binnen de gemelde Stad, aan den gemelden piovifióneelen Raad waren voorgefteld. Het Committé op die beide Misfiven zullende rapporteeren, zal de vryheid neemen vooraf aantemerken.

Dat het aan U, Burgers Reprasfentanten, aan den provifioneelen Raad der Gemeente van Leyden, en aan de geheele Waereld bekend is, gelyk het Committé zulks ook vooraf zeer wel voorzien en voorfpeld heeft, dat het ftuk der Franfche Asfignaten en Recepisfen, zoodanig, als het zelve by het Placaat van den 2 February heeft moeten provifioneel gereguleerd worden, van alle kanten zo veel bedenkingen en zwaarigheeden zou ontmoe* ten, dat het volftrekt onmogelyk zou zyn, om dezelve allen rot genoegen van een ieder derIngezeetenenoptelosfen,dat de Committés van Financie en van Koophandel en Zeevaart, de waarheid daarvan ten fterkften ondervonden hebben, toen zy onlangs genoodzaakt waren over deeze moeijelyke zaak in deeze Vergadering een Rapport inteleeveren, zy delibereerden daar over verfcheiden maaien, ieder afzonderlyk, en ook te zamen, zy moesten eindelyk tot een befluit komen, en bevonden dat hun alleen de keuze gelaaten was, om uit veele middelen, welke hun voor den geest kwamen of door anderen waren voorgefteld, en waar onder geen een enkel te vinden was, dat niet aan gewigtige tegenbedenkingen onderhevig was, dat geene te kiezen, dat naar hun inzien, de minfte zwarigheden opleverde, niet tegenftaande het eigentlyk gefprooken, en op zig zelve befchouwd, aan geen der Leeden voldoen kon, en ook door deeze Vergadering, niet zonder tegenfpraak, is overgenomen, en by Decreet van den 3often Maart in een Publicatie veranderd.

De beiden genoemde Committés zullen z% gelukkig achten, indien van agteren en by de uitkomst blykenmag, dat zy in deezen, inderdaad uit verfcheiden kwaaden het kleiofte gekoozen hebben.

Naardien nu door die Publicatie de meeste pointen van de beide ampele Misfives van den P^viftoneeierwRaad der Gemeente