Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï?95

Ven 13 Apr

Misfive var Schoonhoven, over hunne dri gende nood.

Misfive yat Oud Carfpel, over den Eedvi den Predikant van der Hamm

c 233 y

il.

— Hove hadden geaddresfeerd, en naderhand door den Procureur Generaal geïnformeerd waaren, dat het Committé van Algemeen Welzyn in begrip was, dat Delfshaven in het erimineele onder Delft gehleeven was, en zy dus dien Delinquant moesten overgeeven, het welke haar ten uiterften had bevreemd, welke bevreemding niet weinig was vermeerderd, wanneer vernomen hadden dat de Hoofdfchout van Delft, door dccze Vergadering ook tot Baiiiiuw van Delfshaven was aangefteld en beëedigd; verzoekende om verder aangevoerde redenen dat zy het weezenlyk effecl van hei Decreet van 17 Maart mogen erlangen,en zo deeze Vergadering al mogt goedvinden om het getal der Jufticieren niet te zeer te vermenigvuldigen, en Delfshaven by provifie in het erimineele aan Delft te doen onderhoorig zyn , als dan den Officier van Delft te injungeeren van zich in ge. val van erimineele delicten aldaar in loco te fiftccren,en met het Collega van Schepenen de concert en naar ftyle te ageeren.

Op welke voorfz. drie Misfives na deliberatie goedgevonden is, dezefven by appoinctement te ftellen in handen van het Committé van Algemeen Welzyn om confideratien en advis, met terugzending der ftukkeft

1 Jtljene Misfive van de Municipaliteit van Schoonhoven, wair by nogmaals oen dringenden nood waar in de Stads-Cas zich bevind, en de gevol-

»- gen die te vreezen zyn, indien daar aan geene onverwylde hulp worde toegebragt, voorftelt, zich verder refereerende tot de klagten in haare voorige Misfives vervat, verzoekende eenen onderftand van 10,000 guldens.

Waarop na deliberatie goedgevonden is aan de Municipaliteit van S chooflhoven omtrent de voorige gedaane klagten wegens Inkwartiering en Requifitien te refcribeeren, ri; t de Vergadering zo van deeze als van menij* vuldige anderen by haar ingekomene klagten in de dringenfte bewoordingen kennis gegeeven heeft aan dc Franfche Reprefentanten, en aan den Vommisfairc Ordonnateur Generaal Malus, op wiens verzoek van eenf prceciefe opgaaf der Bezettingen &c., het Committé Militair op heden eenf aanfehryving ftond te doen, ten einde daar van behoorlyke informatie ? bekomen.

Zynde voorts het verzoek om Penningen, by bovengemelde Misfive, gedaan, gefteld in handen van het Committé van Financie, om conufr raden en advis, met terugzending der Misfive.

1 Jj^ene Misfive van dc Municipaliteit vanOudCarlpei, in dato 9 dezer-

in refcriptie der aanfehrying van 3 r Maart, nopens denafgelegdenÉedvïii !»den PredicantDavid Leonardus van derHamme, die voor haar geroep^

zynde, als nu verklaard had, met de woorden zonder confjquentie gemee^ é, te hebben, dat hy, zonder verkeerde gevolgtrekkingen of agterhoudeJ'

heid daar aan zou voldoen, zynde bereid den Eed tc dosn, zonder vet;

der een woord tefpreken; vragendegemclde Municipaliteit verdere ejufi'

datie.

Wa»

Sluiten