Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 523)

Generaal Dunionccau eene Commisfie uit deeze Vergadering zoude depe- ' cheercn, om wegens 't gebeurde de nodige repreientatien te doen, en dat voorts van cen uuflag van dien hem Adjunct Procureur Generaal door den PalKtent kenmslè zoude worden gegeven.

Waarop de voorfz. Commisfie zich by den gemelden Franfchen Generaal vervoegd , en hunnen Jast aldaar volvoerd hebbende, in de Vergadering terug gekomen zynde, heeft gerapporteerd, dat gemelde Generaal Dumonceauhunop 'tvnendelykfte had ontfangen, en gezegd, op allesbehoorlyk te zullen infcrmeeren, cn zorgc te dragen,' foortgelvke zaken in 't vervolg niet meerder zouden gebeuren; voorts ook, dat de Procureur Generaal pet moest voldoen, aan 't gerequireerde van den Commandant Saudeur enz.

En is voorts van den ukflag van deeze Commisfie aan voorfz. Adjunct Procureur Generaal door den Prefident kennisgegeven, en deeze zaak tiaar meede tot genoegen dezer Vergadering afgelopen.

gelezen het Rapport van het Committé der Vivres, in dato 22 dezer, op het volgens Decreet van deeze Vergadering, van 17 dezer, in hunne l

handen gefteide Aiislive.

Waarop geaehbereerd zynde, is goedgevonden en verftaan, conrorm 't gepraadvifeerde, de Gedeputeerde dezer Provincie ter Generaliteit te gelasten, het daar heenen te dirigeeren, dat het Committé de Vivres by deeze Provincie vernietigd wordende, 'er een Committé tot deeze zaaken van wegens Hun Hoog'Mog. worde aangefteld, beftaande te famen uit tien Leden, en dezelve hunne Commisfie, als een Committé van het .Bondgenootfchap zynde , zoude dienen te ontfangen, als directie moetende oeffenen, over alle de Goederen in alle Provinciën, tor de Vivres cn Noodwendigheden behoorende, en zullende dan ook de klagten uit alle de Provinciën aan dat Committé worden geadresflerd, en door het zelve worden beantwoord.

En wyders dat omtrent het falarieeren der Leden van dit Committé aan ieder derzelve uit die Provincie, waar uit dezelve genoomen worden,, zoude moeten worden betaald-

Js gelezen de Requeste van Dyna Johanna Osfewaarde, Huisvrouw van vurens Pieter van de Spiegel, om de redenen daar by geallegueerd, ver- << zoekende, dat het Decreet op eergisteren, ten opzichte van haren Man v gnomen, mag worden ingetrokken en buiten effect gefteld, op dar de- 0 ylve niet buiten den Haage worde vervoerd, maar in vryheid gefteld, h ji zelfs, des noods, onder cautie, of (indien dit laatfte niet volgen kan) k

dan aan baren Man een 'convenable plaats alhier in den 1 Jaag tf even buiten mag worden gegeven, alwaar hy zyn arrest tot het minste bezwaar zal kunnen houden, met acces van zyne Familie, waar toe tie Suppliante eerbiedig voorllaat het Buitenplaatsje by het Scheveningfche Toihek, in den Zomer des voorleden jaars door de Familie be-

Qqqqqq 2 woond

1795 Jen 23 April.

Committé van rivres.

Request van e Huisvrouw in L.P. y. 4> piegel, omtrent it arrest yan %ar Man.

Sluiten