Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 525 )

J

voor het-Committé, onder approbatie der Vergadering, hun heden avond per Misfive zouden adviJèeren.

Waarop goedgevonden is, zich met het voorfz. Rapport te conformeeren.

J^Jet Committé van Vivres heeft Rapport gedaan van de examinatie ötót iiiilantie van de Gedeputeerden der Provifioneele Reprefentanten van j Zeeland, tenderende, dat de JJrabandfchc en Hollandfche Schippers niet j zouden worden belemmerd in het aanvoeren van Rysmateriaalen aan de, Zeeuwfche Dykadien, welke belemmering uit de presfing der Sehepen) proflueert, en daarom verzoekende ontflag van die presfing.

Wanrop goedgevonden is, de Gedeputeerden van Zeeland te verzoeken, zig direct by de Franfche Reprefentanten deswegens te vervoegen, en zodanige remonftrantien te doen als zy nodig zullen oordeelen en hetgewigt der zaake voidcrd, ten einde er door gemelde Reprefentanten ordre gefteld worde, dat, hoe zeer de Requifitie allen lpoed vereischt,nogthans het bezorgen der rysmateriaalen voor de Dyken van Zeeland even min eenige vertraging kan gedogen.

J Jet Committé van Financie heeft uit kragt van het Decreet van den 11 uezer rapport gedaan der, examinatie van de daar nevens gevoegde vier { Rapporten door het Committé van Noodlyd enden uitgebragt, met de ftuk-, ken daar toe rélatVf.

W aaröp goedgevonden is zich daar mede te conformeeren, en gemelde vier Rapporten aan het Committé van Financie terug te zenden, metauthorifatie tot de daar by voorgeüagene becaling, des gehouden zullen zyn te doen verantwoording der penningen, daar en zo het behoord.

H

et Committé van Financie heeft uit kragt der Decreeten van den 3

en deezer,rapport gedaan,der examinatie van 't verzoek der Municipa-j liteit van Woerden, met een Extract van twee Misfives van voorn. Mu nicipaliteit, om ten fpoedigüen ondedleuning van Penningen te onwaiJF gen. ' bh .. " ■ " |"J

Waarop goedgevonden is, dat van wegens deze Vergadering een dringende Memorie aan deFranlche Reprefentanten, over deeze klagten alleen ingerigt, zal worden geprefenteer.d, en daar in aangedrongen qp eene dadelyke vermindering vanFranschGuarnifoen,met aandrang, dat, daar deProvincie zig zo merkelyk uitput, om aan.de Requifitie der Franfche Reprefentanten tevoldoen, door- eene menigte van levensmiddelen te furneeren aan Franfche Troupes, die verre van de Frontieren dezer Provincie zyn verwyderd, onze eigene Ingezeetenen, dan ook behoorden.te worden gefoulageerd. ^'-s'-onlvóiH'ösösfi-- * ftnséw-itt . naiaato^»! o.- ioi nuii

Rrrrrr De

1795 Oen 23 April.

Over aanvoer 'an Rysmate'iaalen aan de Zeeuwfche JJy'.adien.

Over betaa* 'ing aan Nood* 'ydende.

Over onder»

leuning aan Woeraen.

Sluiten