Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1795 Den 23 April.

Heusden,over fecureering voor Franfche BalOvens.

Nopens aan geving van Collateraal te Engekn.

♦WA • 1 \ \

Authorifatk op de Financie tot betaling van Militaire Ordonnantiën^

C 5^6 )

Gecommitteerde van Heusden, heeft ter Vergadering kennis gegueven, dat door den Cornmisfaris Erésfon aan delvegeering derzelve Stad requifitie gedaan zynde tot oprigting van twee Bak Ovens aldaar, gerelde Regeering zig buiten de mogelykheid vind, wegens den flegten ftaat van Stads Financie, om daar aan te kunnen voldoen, zo als dezelve ook aan gemelden Cornmisfaris had geantwoord,dog dat zy zig deswegens aan ds Reprefentanten van 't Volk van Holland zouden adresfeeren, met verzoei om daar in van wegens den Lande te voorzien, even als in een gelyk geval, wegens Gorinchem was gefchièd; verzoekende derhalven, dat de Regeering van Heusden door deeze Vergadering op gelyken voet mogte; worden geauthorifeerd, als omtrent de Regeering van Gorinchem was gefchièd.

Waarop de Gecommitteerde van Heusden is verzogt,aan de Regeering derzelve Stad te fchryven , dat die gequalificeerd w7ord, om, onder I toeverzigt, aan het verzoek van den Franichen Cornmisfaris te voldoen;^!lende de asfignaaten by den Lande worden ingewisfeld.

XXet Committé van Financie heeft uit kragt van het Decreet van den 8 oczer, rapport gedaan der examinatie van de Requeste van Martinus lofephus en Asfuerus Franciscus van Roosmaalen, woonende te 'sBöseh, ten einde van de boete, peenaliteit en dubbeld;récht, geftatueérd by dl Publicatie van de Staaten van Holland, van den j r Maart 1723 op het middel van den aofte penning op de CöJIateraale fuccesfie geëmaneerd, te zyn ontheven, met permisfie om als nog aangeving, van het pw ceef Lands, ter Secretary te mogen doen, ten einde het verfchuld^ Collateraal aan den Lande te kunnen betaalen. ■ 1 Waarop goedgevonden is, uit hoofde der geallegueerde redenen vaa abfolute onntögeIykheid,oh) binnen den tyd der geftipukerde drie nmn-> den, de tauxatie en aangifte ter Secretary van Engelen te laten doen,4e Supplianten by deeze te verklaren diligent; waar van aan de ivlunicipaliteit van Engelen tot hun narigt zal worden kennis gegeeven-jffii^ zulk£ doende binnen een maand na dato- dezes.

'■itté .nioov nev aa-viUii/l tewj.nt? ii .)x3 nap yj-i «.nabi^oY/ h>:v mul

Hio vi ndgoiüt»'! tisv gninuaiiwbno uoilgtbd'jqi rui mo «Jblils^w. :t Committé van Financie heeft, uit kragt van het Decreet van den i-0 'ujier- rapport gedaan der examinatie van'. de Requeste, door de Sollieiteurs Militair C. F. Meyer, J G. Heeneman, D. Macaiester Loup> L. van Wyn, C. Roodbcen, G L. Zanders ,-Myné, J. Jochems,J. Vineent en }. W. Daehne, aan deze Vergadering gepreienteerd, waarby te kennen geeven hunne groóte verlegenheid van penningen, door het onbetaald blyven Van alle de Ordonnantiën, zo van Pennoenen, federt 1 Oétöber 1794, Traétementen vervallen 6 April 1795, ais byzonder vaa cH6»^Wélkei-by^geweezene4laad van Staaten zyn geüagen, op depenv tien tot de Legerlasten, en waarin by deeze Provincie is geconfenteerd.

Waarop goedgevonden is, het Committé van Financie te authorifeeren, oajgemelde Ordonnantiën, en alle anderen van gelyken aart, van tyd tot

?c " ' ' tyd

Sluiten