is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Provisioneele repræsentanten van het volk van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *53 )

lyk hebben kunnen inkwartieren, vinden wy ons in de grootfte verlegenheid gebragt, in de eerfte plaats voor het caferneeren dier Troupes, dat niet als gedeettelyk zal kunnen gefchieden, en het te vreezen is, dat indien een gedeelte by de Burgers zal moeten huisvesten, het geheele guarnifoen uit de Cafernen zal willen, en daar door de Burgery met inkwartiering zal belast worden; ten anderen, zoo is ons aan 'c Committé van Vivres dagelykfche requifitien gedaan van 15 a 1600 rations Brood,, en Vleesch naar evenreedigheid; —• En nademaal onze Finantien tot den bodem toe uitgeput zyn, moeten wy andermaal infteeren, niet alleen op eene fpoedige ontlasting van guarnifoen, maar ook op eene fpoedige decifie wegens eenen gepasten onderftand in onze Finantien, zonder het welk onze Stad aan de grootfte rampen zig ziet blootgefteld, en waar van wy de gevolgen niet kunnen bereekenen. — Wy moeten meer zeggen: wy moeten, ingeval dat aan dit ons biilyk verzoek niet voldaan wordt, en deeze letteren weder als de voorige onverhoord, ten minften onbeandwoord en onvoldaan blyven, voor reekening van UI. laaten de verstuitziende en fchroomlykfte gevolgen welke dit, voor onze Gemeente en het Vaderland, zoude kunnen te weege brengen. — Wy bidden U dan, Medeburgers! op deeze Misfive dien aandagt te vestigen die den nood en de omftandigheden vorderen.

Heil en Broederfchap.

t (Onder ftond)

Leyden den ia

Mey 1795. Den Provifioneelen Raad der Gemeente

Hee eerfte Jaar der van Leyden.

Bataaffche Vryheid.

(Lager ftond)

Ter ordonnantie van denzelven, (Was geteekent)

K. de Pecker, Pz.

Waar op goedgevonden is, zoo ver betreft de zwaare belasting met Guarnifoen in de Misfive gemeld, de Burgers Hugo Gevers en Jan van .Staphorst te committeeren naar de Franfche Repraïfentanten, om daar in de best mogelyke en prompte voorziening te verzoeken; en den verderen inhoud der Misfive, wegens eenen gepasten onderftand , te ftellen in handen van het Committé van Financie, om daar over met de Gedeputeerden van Leyden in onderhandeling te treeden, en fchikkingen te concerteeren; hebbende de voorfz. beide Gecommitteerden van hun wedervaaren rapport gedaan, dat het onmogelyk was voor het oogenblik daar in verandering te maaken, dan dat dezelve 7 a 800 Man, maar weinige dagen aldaar zouden vertoeven, alzoo 'er een Camp wierd afgeftooken om daar in by een te trekken; het welk aan den expres overgekomen Gecommitteerden van Leyden, is gecommuniceerd.,

Ontfimgen een Misfive der Regenten van Benfchop van den 6 deezer, waar by kennis geeven van de oproeping van het Volk tot het aanftellen van een nieuwe Regeering, en van het conftitutio. neel verrigtte van hetzelve; voorts van de weigering van den ge- . weezen Secretaris Wilrée van overgifte der Registers, Papieren, &c. buiten de Secretary onder hem berustende, waar door Regenten en

Sss den

12 Mey 1795-

V

Misfive van Benfchop over de regering en geweigerde wergifte der Chartres.