is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Provisioneele repræsentanten van het volk van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11 Junj 1795-,

( 8*2 )

smeding aan de Republiek te doen, als zy, die hun gezag in Holland zoo deerlyk misbruikt hebben ; zoo hebben wy daarom te minder tor eene extraordinaire belasting kunnen befluiten, want de natuurlyke billik heid eischt, dat dë fchuldige verdervers van het Vaderland , en de verkwisters van %Lands penningen, eerst hunne fchuld aan de verongelykte Natie betaa1en zoo veel naar reden en billykheid in hun vermoogen zal zyn, en dat dan' eerst de onfchuldige en zoo veel geleeden hebbende Natie opgeroepen worde, om de aan haar toegebragte fchaade, door het afftaan van een gedeelte van eens iegelyks eigendom, te herftellen: weshalven de billyke fchaevergoeding aan de toekomende belasting dient voor te gaan, of ten minsten

dezelve te verzeilen. ... , ■,

Ondertusfchen nogthans is het Vaderland in zulk een hoogen nood, en de noodzaakelykheid om onverwyld eene goede fomma van penningen voor hetzelve te kunnen employeeren, is zoo groot, dat wy, Uwe provifioneele Reprsfentanten, onmiddelyk moeten geholpen, en met contanten onderfteund worden of we kunnen noch ons engagement aan de Franfche Republiek mesteeren hetwelk eene onveranrwoordelyke inbreuk op de aangegaane AlLuie maaken zoude, waar van de deerlyke gevolgen niet uit te zien zyn; XffiSXi we, zonder dat, Zee- en Landmagt in ftaat ftellen, om te aderen ter verdediging van het Vaderland, - van de Commercie, — van den toevoer der noodigfte Eetwaaren, - en voorts van alles wat een iegelvk dierbaar is: al hetwelk wy, openlyk zeggen, en met protestatie van daar aan onfchuldig te zyn, dat verboren moet gaan, en ons aan de ramp' zaVtfffte uiterftens bloot ftellen, indien elk Vaderlander niet onrnidde.yk toefchiet, om ons, naar zyn vermogen, van penningen te voorzien.

Wv hebben daarom wel alreeds by onze Publicatie van den 26 Maart al het imaakte Goud- en Zilverwerk van de Ingezetenen van Holland ingeroepen tot een provifioneel fournisfement, hetwelk in de aanftaande groote belasting, als eene reeds vóorafgedaane betaaling, ten vollen vahdeeien, en alzoo aan de fourneerders vergoed zoude worden , doch de ondervinding heeft geleerd, dat dit werk van zoo veel omflags is en daarom zoo vee tyds ■■ verëischt, dat de Finantie daar door niet zoo fpoeaig van numerai heeft kunnen worden voorzien als wy gehoopt hadden: en hoewel ook daar niede voortaan alle mogelyke fpoed zal worden gemaakt, zoo is het toeft zeker, dat deszelfs, provenu in verre na niet toereikende zal zyn voor den daar xynden nóód. «.3ecre-

ZOO IS HET DAN, om alle deeze redenen, dat wy hebben teerd i gelyk wy decreteeren by deezen, eene algemeene provifioneel ^ 1' willige Negotiatie, ;ïn maniere en op conditiën, hier na volgende, •» zon der iemand eenige fchade toetebrengen of van hem iets »*J£^"» wélk hem niet vólkomen vergoed of verreekend zal worden, ■««" . . * rem Vaderlander gelegenheid te geeven, zyn yver en goé^JK^Xk^aa zaak der vryheid en onafhangelykheid van het lieve ^deS:LT £S den dag te leggen, 'niet flechts met-woorden, maar met fpreekeuoe Uc.aaeii, over-%elkeA een iegelyk zal kannen oordeelen; dit,- vertrouwen vve, zul den nationaalen vryheidsgeesr by eiken Burger opwekken, om, zonder eenii Sg^vrywfe'zoo veel op re fchieten, als hy zal kunnen iourneefen, om den zJó^dringènden nood te hulp rtf komen, en voor zich en zyn geflagt de eer te verwerven, dat hy onder de braave Vaderlanders heeft behoord, welken alle krachten edelmoedig hebben bygezet, om de vryheid en; onafhahgelykhe4'd'^er Bataaffche Republiek te vestigen, en dezelve weder op te beuren üit 'die vernedering, waar in 'Zy , door de roekeloosheid: en verkeerdheid van anderen gekomen was. ' . - Door het openlfellen van deeze vry willige* Nëgotiatie, wordt ook aan de Leden van het geweezen Gouvernement, als mede aan hun, die aan Hetzelve verkleefd zyn , eh maar al te, veel tot deszelfs hardnekkige mitandttouding hebben medègówérkt, gelegenheid gegeeven, om door eene ruime en piomptelyk vruchtbaare infchryvmg in dezelve, zoodanig een blyk »anS*J