is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Provisioneele repræsentanten van het volk van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8aÖ )

ti Jony

1795-

jfdjourmment.

riicipaliteiten daar toe zullen worden gequalificeerd; welke hunne ontfangften zullen verantwoorden aan de Ontfangers van het diftricl waar onder

zv behooren. > Art. ii.

Alle Voogden, Weeskamers, Diaconien, Curators, en Adminiftratenren; mitsgaders alle Corporatien, welke geacht kunnen worden in de te doene belasting voor hunne Wezen , Pupillen en Principaalen , te zullen moeten deelen, zullen in deeze provifioneele Geld-Negotiatie kunnen deel neemen, voor z'oodanige fommen, als waar toe zy, door de respeclive Municipaliteiten, of den Hove van Holland zullen worden geauthorifeerd.

Art. 12.

De Quitantieh, uit deeze Negotiatie fpruitende, zullen vry zyn, van de belasting op de Collateraale Succesfie gelegd.

Art. 13.

Met de betaaling der interesfen van alle de effecten, ten laste deezer Provintie loopende, zal met primo July aanftaande, een aanvang gemaakt worden.

En op dat niemand hier van onkundig zy, zal deeze alomme worden gepubliceert en geaffigeert, daar zulks te doen gebruikelyk is.

Gedaan in den Hage onder het klein Zegel van den Lande, den 11. Juny 1795. Het Eerfte Jaar der Bataaffche Vryheid.

(Was geparapheerd)

P, Gevers, vt.

(Onder ftond)

Ter Ordonnantie van dezelve.

(Was geteekeflfj C. Scheffer*

En zal dienvolgends de Publicatie dienaangaande ten allerfpoedigften worden in order gebragt, gedrukt en gepubliceert.

De Prafident heeft de Vergadering over elf uuren gefcheiden, en tot morgen ochtend ten half elf geadjourneerd.

*Ü .tb * ;« b*J VRY'