is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Provisioneele repræsentanten van het volk van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 828 )

1 Juny *795-

Misftve van het Algemeen Bondgenootfch. te Lande met Bylaagen. zynde een Plan tot Organifering der Armée.

De Prsefident heeft ter Vergadering gecommuniceerd de navolgende Misfive van het Committé tot de Algemeene Zaaken van het Bondgenootfchap te Lande, den 8. deezer ter Generaliteit ingekomen, met de Bylagen daar'toe betrekkelyk, houdende een plan ter organifeeiïng van de Armée van den Staat.

Misfive van het Committé tot

■* ■ de Zaaken van het Bondgenootfchap

te Lande.

HOOG MOGENDE HEEREN!

Ingevolge U Hoog Mog. Refolutie in dato den 19. Mey deezes jaars, en daar op gevolgt befongne met Gecommitteerden tot de Militaire Za?.ktn vermeend het Committé tot de Algemeene Zaaken van het Bondgenootichap te Lande, andermaal aan U Hoog Mog. te moeten voordraagen een generaal Plan ter organizeeringe van de Armée van de Republiek, het welk te noodz'akelyer is, wy! de Troupes door de verandering in ons Staatsb* fluur, en de thans zoo gelukkig tot ffat-id gebragte Alliantie met de magtige Republiek van Frankryk eene andere mrichting vorderen, te meer, daar veelen derzelven te. fterk aan het voorig despoticq Gouvernement verkleeft, en daat aan, het zy door kortzichtigheid, het zy uit eigenbelang, als nog toonefl verkleeft te blyven, ('t welk, zal de Militair aan zyne waare beften mirs; beantwoorden, dat is, om het tot een voormuur tegen buitenlands geweld) en tot handhaaving van rust, order en getrouwheid , aan de wettige Re geering des Lands verftrekken) ten uiterfte nadeelig is. Wy zouden dus vermeenen, Hoog Mog, Heeren 1 aan onzén pligt te kort re doen, indien Wy dit nevensgaande Plan niet met alle haast, doch ook tevens met alle nauwkeurigheid, aan welk een zoo geëxtendeerd werk vatbaar is, aan deeze Vergadering voordroegen.

Een Plan, Hoog Mogende Heeren! hetwelk door zyne uitgebreidheid eenige opheldering verdient, zal 't met de vereischte attentie door de hooj ge Bondgenooten overwogen, en, zoo wy hoopen, fpoedig geconcludeerd worden. Het Committé meent derhalven verpligr te zyn, de verfchiliende poinften in hetzelve voorkomende, met de hun daartoe moveerende redenen, waarom 't zelve aldus is ingericht, te moeten ontvouwen.

Dat het famenftel onzer thans nog exteerende Armée, in het geheel or\« gefchikt is, om den behoorlyk en dienst aan den Lande te bewyzen, is te meermaalen door kundige Militairen aangetoond, en nog in de hatst afgeloo» pen Campagnes genoegzaam beweezen, wyl men bevond, dat geen Corps of Regiment in zyn geheel gefchikt was, om den Velddienst waarteneemen, en altoos door uittrekkingen van UEd. Battaillons uit de Corplen , en andere gecompliceerde middelen heeft moeten gefchieden, waardoor veele verwarringen in de Capiteins- en Kegiments Reekenmgen, welkers Intrest en betaaling, als ieder Compagnie op zich zeiven ftaande, heeft uitgeleevert, zoo dat 't zelve bezwaarlyk zul zyn te ontwaaren , welke zwaarigheden in deeze formatie zyn weggenoomen, door dien de compofitie der Armée in halve Brigades, en deeze wederom in Battaillons is ingericht, daar nji die Battaillons zoo' wel van de Infanterie , Jaagers en Artillerie, als Regimenten Cavallery in Compagnien verdeeld zyn, welker Intrest één en niet meer verfchillend is , als ook dat deeze Coipfen door hunne formatie zoo zyn faamengefteld, dat alle tot de reëele dienst, zoo wel te Velde als in tyd van Vrede bekwaam zyn, zoo durven wy volmondig aan U Hoog Mog. en de Natie verklaaren, dat ons dit Plan, als het best gefchiktfte tot hei oogmerk hunner daarllelling is voorgekoomen, mede om redenen, dat de differente pecuniëele intresten der Capiteinen van de respective Corpfen niet