is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Provisioneele repræsentanten van het volk van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 833 )

pen, die des noods door aanwervingen kunnen worden vermeerdert, zonder merkelyke kosten voor den Lande.

De Cavallerie hebben wy na het getal Brigades in vier Regimenten verdeelt, als twee Ordinaire, eene Dragonders, en eene Huzaaren, ter fterkte en betaaling volgens Tabelle No, 6.

Deeze Corplèn hebben, door de manier hunner betaaling, altoos zeer defeétueus geweest, als zynde de reekeningen van den Ritmeester en Ruiter aangaande de Paarden en Fourage zoodanig door een loopende, dat bezwaarlyk te ontwarren was; van daar ook de enorme fchulden, waar mede ten allen tyde wanneer 's Lands zaaken vorderden, dat weinig, of geen verlof gegeeven wierd, den Ruiter bezwaard is, zoo zelfs, dat de fchulden veeltyds door extraordinaire Petitiën aan de Ritmeesters hebben moeten voldaan worden, en nu wederom door malkanderen gereekend op 5000 Guldens per Compagnie gef'chat wordt, 't welk nu door dit opgegeeven Plan ten eenenmaal is weggenomen , als komende alle deeze artikelen niet meer ten kosten van den Ruiter, maar alleenlyk voor reekening van de Casfe der gezamentlyke Ritmeesters en Capiteinen, welke dus in tydvervolg by eene goede Adminiftratie hunne reekening vinden, door welke mede 's Lands dienst bevorderd wordt.

Het Corps Mineurs, thans minder fterkte behoevende, na dat de Vesting Maastricht is afgeflaan, hebben wy vermeent, volgens de nevensgaande Tabelle No. 7, op twee Compagnien te moeten verminderen, deeze zullen genoegzaam zyn voor hunnen dienst, en moeten de Vesting Bergen op den Zoom voor hunne Guarnifoensplaats hebben.

Dan omtrent het Corps Pontonniers, welke in ons Land, met zoo veele Wateren en Rivieren doorfneeden, van 't uitgeftrektfte nut is, hebben wy gemeend, eene byzondere zorg te moeten neemen, wyl deeze Compagnie bevoorens, zoo wel als nu, op 60 Lloofden gereekend, op eene geheel verfchillenden voet van de andere Troupes wierd gehandeld, en waar aan zelden dan in cas van noodzaaklykheid gedagt wierd, wanneer men de Officieren uit andere Regimenten daar by plaatste, welke zich dan nog eerst in dat metier moesten oeffenen en bekwaam maaken; zoo als 't zelve thans is voorgeüagen, zullen die zwaarigheden verdwynen; alleenlyk moeten wy aanmerken, dat de Pontongasten meerendeels buiten de noodwendige Ambagtslieden , uit Schippers en Schippers knegts 'moeten worden gecompleteerd, dezelve wel in tyd van Vreede, wanneer de helft der Compagnie met verlof kan gaan, om op de Zeeën en Rivieren te vaaren, op 't bepaalde Tractement kunnen houden , dan dat in cas van Oorlog aan ieder Pontonnier weekelyks vier Guldens moet worden betaald, alles na een zeer wel uitgewerkt Plan, door den Capitein Wagner, in de Jaatfle Campagnes by die Compagnie hebbende gediend, aan het Committé overgegeeven, volgens Tabelle No. 8.

Eindelyk komen wy tot het zoo gewigtig Corps der Genie, van welker talenten veeltyds 't behoud van 't lieve Vaderland kan afhangen, en waaromtrent dus alle behoedzaamheid moet worden in acht genomen; dit Corps dus moeten ter aanmoediging, en ter verkryging van kundigheden, eene ruime betaaling genieten, wyl door aankoop van infirumenten en Boeken zich verder moeten volmaaken, volgens Tabelle No. 9.

In hunne dienst en departementen zullen zy verpligt zyn, altoos ondergefchikt en communicatief, wat het defenfive betreft, mer den Generaal, het arrondisfement commandeerende, te werk te gaan, om dat dezelve niet onkundig moet gehouden worden van alle middelen van verdediging, te meer, wyl by elke opkoomende omftandigheid deeze voor de geheele defenfie aan» fpraakelyk is, en moet gehouden worden.

De geheele forame nu, welke deeze op nieuw te organifeeren Armée moet kosten, beloopt op ƒ4733355 •' >9 : 9» deeze gereekend met de nog in dienst zynde Regimenten Zwitfers en Duitfchers, alsmede der Amflerdamfche, Friefche en Groninger Guardes, omtrent welke wy de dispofitie aan U H. M.,

Aaaaaaaaaa 2 als

12 Juny

t