is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Provisioneele repræsentanten van het volk van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13 'Juïy

Mijfive der Commiffie van Muyden over eene Verkiezing*

Diverfe Misfives omtrent den

ïrt Vv' )

Miffive van de Hooge Swaluwe over Affignaten met Bons. .

( hO

zoekende gemelde Municipaliteit geinfbrmeerd te worden, hoe daar omtrent te handelen.

Waar op gedelibereert zynde, is goedgevonden en verftaan , de voorfz. Misfive en Bylaag by appointement te ftellen in handen van het Committé van Algemeen Welzyn, om te dienen van confideratien en advis.

Ontfangen eene Misfive van de Commisfie, door de Burgers van Muyden verkooren tot onderzoek der eensluidende Stembriefjes aldaar by zekere verkiezing ingebragt, in dato 12 deezer, houdende, dat zy zich refereert tot de Misfive door de Municipaliteit aan deeze Vergadering den 1 o deezer maand gefchreeven, en verder verzoekende , dat om tpoed aan dat onderzoek by te zetten, eene Commisfie uit het Committé van Voorlichting moge worde gezonden, terwyl gebleeken is, dat van de 232 Stembriefjes ioj gevonden zyn allen van den zelfden inhoud, getekent door de oude Regeering en Verdere Voorftanders van Oranje.

Waar op gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan voorfz: Miflive te ftellen in handen van het Committé van Voorlichting tot informatie.

Ontfangen diverfe Mifiives van onderfcheidene Municipaliteiten, als van Emmeloord van 20 Juny, van Bergen, Oud-Beyerland , Asperen , Hem- en Veenhuyzen, Vryhouven, Noordpolsbroek en Voorburg, in dato 6, 8, 9, ioen 11 deezer maand, alle houdende kennisgeeving, dat den Eed voor de Amptenaaren aldaar was af1 gelegd; echter alleen met deeze uitzondering, dat te Oud-Beyerland de Predikanten der Gereformeerde Kerk dien eed wel hadden gedaan, dog onder het doen van zekere Declaratie of bepaaling, alle welke Misfives zyn aangenomen voor Notificatie.

Terwyl voorts omtrent het verzoek door die van Hem- en Veenhuyzen, betreklyk de toezending der Placaaten, Decreeten, &c., gedaan, om die naamlyk onder een Couvert, met die van Schellink hout, Wydenes en Oosterleek, aan den Schout derzelver Plaat/en Lambertus van Wagtendonk te zenden, het Comptoir van Expeditie is gelast daar aan te voldoen.

Gelyk meede om te zorgen, dat alle Decreeten, Publicatien, &c. aan die van Noordpolsbroek worden toegezonden.

En eindelyk, dat de vernieuwde klagten van de Municipaliteit van Noordpolsbroek, het 3 point hunner Misfive uitmaakende, over den geweezen Secretaris Wilrée, die aanhoudend blyft weigeren de Papieren, de Secretarie betreffende, overtegeeven, by appointement zullen worden gefteld in handen van het Committé van Voorlichting, om deeze zaak ten fpoedigften te termineeren.

/^Vntfangen eene Misfive van de Municipaliteit van de Hooge Swaluwe den 10 deezer, vraagende waar zy zig moeten addresihefeeren , om hunne Franfche AiTignaten met behoorlyke Bönsgemunkerd, te kunnen verwisfelen tegen Hollandfche Recepisfen, Sec.

Waar