is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Provisioneele repræsentanten van het volk van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xrffiüy SW:

Rapport op de Misfive van de Juflitie-Kamer van Vianen, om nog drie maanden prolongatie.

Geapprobeerd het verrigte van. het Committé van Voorlichting 'U Hoügmade.

VRY-

(250)

Waar op het Voorfz, Advis gehoord zynde, is conform het zelvs goedgevonden en verftaan, hun lieder by voorfz. Requeste gedaan verzoek te accordeeren, en mits dien Ordonnantie te verkenen voor het negende en tiende Jaar j van de twee derde Remisiie in de ordinaire Verpondinge over de Landen, beftaande in 1312*, Morgen , geleegen onder de Jurisdictie van Ooster - Schelling, en bedragende een duizend en neegen en veertig guldens veertien ftuivers en tien penningen, en zal Extract dezer aan gemelde Municipaliteit, mitsgaders aan 't Committé van Financie werden gegeven tot derzelver naricht, j

TTet Committé van Algemeen Welzyn brengt Rapport uit op de JLjL by Decreet van 6 deezer, in hunne handen geftelde Misfive van de Raaden in de Kamer van Juftitie te Vianen, houdende verzoek om prolongatie van nog twee & drie maanden, uit hoofde er by hunne voorfz. Kamer nog verfchcide zaaken aanhangelyk waaren, allen breeder in voorfz. Misfive gedetailleerd.

Waar op het voorfz. Rapport gehoort zynde, is conform het zelve goedgevonden en verftaan, dat aan de geweezen Kamer van Ju%ie te Vianen en Ameiden zal worden aangefchreeven, dat deeze Vergadering zonder eenig reguard te neemen op Inhoud van hunne Misfive van den 3 deezer, veel min op hun verzoek daar in gedaan, tot prolongatie van twee k drie maanden; Zylieden zonder eenig verder dilay aan het Decreet van den 10 April jongstleeden ten hunnen opzigte genoomen, zullen hebben te voldoen, en dienvolgens aan deeze Vergadering , binnen den tyd van drie dagen na de receptie deezes zullen hebben overtezenden, eene Lyst van al zulke zaaken die nog onafgedaan mogten zyn, met de ftukken tot dezelve betrekkelyk, -waar bynog gevoegd zal moeten Zyn eene juiste opgaaf, wanneer die zaaken aanhanging zyn geworden ƒ als meede aan den Hove van Holland over te brengen alle de Documenten, Archiven, Chartres en Papieren, toe dezelve Kamer van juftitie fpecteerende; wydsrs, dat van dit Decreet aan den Hove van Holland extract zal worden gezonden, omme vervolgens \ op de verdere inftructie en finaale dec/fïe van zooda-nige litispendente zaaken als cafu quo by de over te zenden lyst, zal cor.fteeren, te worden gedisponcert, als bevonden zal worden te behooren, tot eene prompte en rigtiger adminiftratie van Juftitie, in die zaaken best te kunnen ftrekken.

En zaf dienvolgens van dit alles zoo aan de voorfz. geweeïe Kamer vari Juftitie te Vianen als aan den Hove Extract dezer worden geson-, den, omme zig daar na te reguleeren.

TT et Committé van Voorlichting, heeft het navolgend Rapportje* -f-l. daan van derzelver verrigte en wedervaaren te Hoogmade , waards door hetzelve op de inftanticn van de Municipaliteit en weldenkende Burgery een Commisfie was gezonden, en een Proc/amaüo aldaar aan de Burgery gedaan: breder hier na volgende.