is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Provisioneele repræsentanten van het volk van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 25*3 )

der Veer, wel en wettig verkoren zyn, verder dat Gecommitteerdens voorn I^ITÏ VTr Mu^CI^aIiteit> begreepen hebben dienste« deeze I laats, tot confervatie der zoo nodige harmonie, dezelve Munidna

In : """o m 7 Teten vfrmeerderen ' e" d^r toe hebberTverkoo-

w^d VSfn Burger Ane van ïvvoudt> sel?k dezel-

huT^ev^ foo in

Snen' ^^^W

pubheque rust en als zich oppofeerende tegens de hei zaameI wil p, Z J2 der Reprefentantèn van het Volk van Holllnd wordTZlm^S ^£ zoodanige na ngeur der Wetten geftraft worden. ddnfeemcr^ , en als En zal deze onze Proclamatie, op den Doroe van Hnn™,^. j

taaS ^heid" B°°^ den 3 J^ Het «erfte J«r der Ba-

Het Committé ter Voorlichting > &c. Aan den Burger Jofué Lange, Schout en Secretaris van Hoogmade.

Qisteren heeft eene Commisfie uit dit Committé zich 'te Hoogmade bevon VJ den en heeft tot hunne groote verwondering vernomen, Cv ü .' trok om by de Vergadering der wettig verkoréne MunidpaS tfadlLeren uit hoofde gy dezelve met voor wettig erkend. «iamtweren,

liteï^^ ff elve Municipa-

Commisfie ul ons midden b5> lÖtie erkenfïTveS STdSSvt Commisfie nodig heeft geoordeelt, om reedenen, dezelve I^L^Snol "^TwoldT^ ™de'-> waar toe benoemt S Burge?

Het Committé heeft nodig geoordeelt, U by deze van het voormelde te informeeren , ten einde gy door eene zodanige Proclamatie door onze Commi'fie gedaan , met meer in twyffel zult trekken, de wettige aanftelling van Kve Municipaliteit, en m'c vervolg niet nalaatig zult zyn om bSflvk de■ Mu mcipal.teit te adfifteeren en uwe Post als Schout en Se™retar?s a daar want" neemen; hebbende onze Gecommitteerdens voormeld, ^ff'ffiïïïSS gelast, om. wanneer gy ü contrarie de.es mogt gedraagen, daar van ÏÏSd aan dit Committé aanfehryving te doen. van t.ntond

Heil en Broederfchap, j Onder ftond,

, \~nc Ter Grd°nnantie van voorn.

179ö* Committé.

Was getekend,

G. J. yan Maanen.

Secretaris.

Waar op na deliberatie, het voorfe. verrigte is geapprobeerd.

J^et Committé van Voorlichting heeft uic kragt van het Appointement dezer Vergadering van den 26 Juny dezes Taara rapport ButZT ^^C°nfideren Gn adviS opdeRequitedoorT^ telïïÏW°UdeaandeZe V^d™S S^enteerd, , 1. Algemeene klachten over den geest van heerschzugt en ariftocratie, welke, zo zy zeggen onder de tegenwoordige Munici-

Sss pa_

v *3 jaiïy

Decreet op diverfe klagten van Noordfcharvoude.