Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 Augustus

1795. a: • w

t;

Misfive van ( <fe Reprafentanten Js Lands van 1Utrecht, over ^ invorderen < ^« Hoorngeld, en bet ac- 1 cordeeren van t uityoer vanBoek- 1

1

■ 1

Miffive van ik Municipaliteit yanNumansdorpy everdiverjepoin* ten.

Miffive van Stryen, en reflectie op dc Fk tiantie.

( H6 )

tn de Zwek en het Steene.Beke, en dn «Waar een gebouw of Loors orde geplaatst tot caferneering der Troupes enz.

Waarop gedelibereerd zynde, is goedgevonden en vo ftaaa, gemelde lisiive te ftellen by appointement in handen van het Committé Uiliür, omme te examineeren en voorziening te doen, zoo als zal nodig eoordeeld worden te behooren.

' ,' „ , T ï TT f

"\ntvangen eene Misfive van de Repr^fentanten 's Lands van Utrecht, in dato 31 deezer, over het invorderen van het. Hoorngeld en et accordeeren van den uitvoer van Boekweit voor eenige Grutters te Amfterdam, op brieven van voorfchryying deezer Vergadering, Ym len 17 der voorleeden maand.

Waarop gedelibereerd zynde, is goedgevonden en.verftaan, voorchreeve Misfive, voor zooveel het ifte powat betrèft, by appointement e ftellen in handen van het Committé van Algemeen VVeizyn, om e dienen van confideratien en advis, met terugzending.

Terwyl de Refolutie der Reprsefentanten 's Lands van Utrecht, waar 3y den gevraagden uitvoer van vier lasten Boekweit word geaccordeerd, aan de daarby belang hebbende Burgers te Amfterdam zal worden gezonden.

I's geleezen eene Misfive van de Municipaliteit van Numansdorp, genaamd de Buitenfluis, den 23 deezer, behelzende 4 pointen:

Het eerfte: antwoord op den 19 deezer door deeze Vergadering aan hun gefchreeven Misfive ten fine van bericht, over het ftuk der Uiterwaarden en het aanflaan derzelve in de verponding.

Het tweede point: propofitien tot ftyving van 's Lands Finantien, omme daardoor, zoo het mooglyk waareA den Impost op de Rogge en Tarwe te verminrderen.

Het derde: verzoek om te moogen hebben Provintiaale Recepisfen ter verwisfeling van Franfche Asfignaaten.

Het vierde: aandrang om te bekoomen betaaling van de gedaane Leverantien, ten behoeve zoo der Franfche als Hollandfche Militairen.

Waarop gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan, gemelde Misfive te ftellen by appointement in handen van de Committés van Algemeen Welzyn en Finantie, om te dienen van confideratien en advis, met terug zending derzelve.

Is geleezen eene Misfive van A. Pefint, Burger en Inwoonder van Stryen, den 27 deezer, behelzende een aantal reflectien en voorftellen, ter verbetering en regeling van 'sLands Finantien, enz.

Waarop gedelibereerd Zynde, is goedgevonden en verftaan, gemelde Misfive te ftellen by appointement in handen van het Commitr té van Algemeen Welzyn, om te dienen van confideratien en advis* met terug zending derzelve.

De

Sluiten