Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 33 )

alles is vergeefs geweest, alzo men van het Plan een diep geheim maakte en de Burgery zelfs ton nu toe 'er geen andere legaale kennis van gekreegen heeft dan ia» het hun in die wyken is voorgelezen, en zelfs fff zommtge wykeri vry onverftaanbaar. ■

Intusfchen wierden de Billietten uitgedeelt, zynde 'er weder aan enkelde perfoonen, die niet in de uitzonderingen vielen,, Billietten geweigerd, en aan anderen , die ze niet hadden behoren te hebben, gegeeven ; onder die Billietten ftond een declaratoir dat men geteekend moest oyergeeven , alvorens in !de Wykwergaderingen ingelaten te worden , een declaratoir , waarin getrouwheid moest beloofd worden; aan Co.legien die nog verkooren moesten worden; een declaratoir waarvan de ablurditeit nu van agttren reeds blvkt - dit declaratoir heeft aanleiding gegepven dat een aantal perfoonen, die reeds als Stemgeregtigde wierden erkend, gedificulteerd hebben 't zelve zoo als het was leggende, te tcekencn ; en daarom met in de Wykwergaderingen verfcheenen zyn. —

De tvd der oproeping nu verfcheenen zynde , wierd eerst in ieder wyk hct Phn van Stemregt en Regeering voorgeleczen , en zonder dat er gevraagd is of 'er iemand iets op aaritemerkenhad, vervolgens overgegaan tot het verkiezen van Gecommitteerden uit de wyk en , tot het formeeren der nominatiën - in de zes eerfte wyken is daartoe een ieder zonder onderfchèid benoemd, niet alleen, maar zelfs zyn onder de verkozene twee teekenaars van het meergemelde declaratoir geweest, zonder dat zulks noch m de wyken, waaruit zy verkozen waren, noch by de overige gecommitteerdens, waar onder vier van de Commisfarisfen, die het Plan gemaakt hadden , noch by de Commisfie van de Provifoire Regeering, eenige de minste bedenking is gemaakt , hoe zeer het zoo even te melde voorgevallen in

wvk N\ 7. toen reeds by dezelve bekend was • daar en tegen is

'er in de "wyk NQ. 7. geiuftineerd dat de teekenaars van het voorfz. declaratoir niet nominabél waaren tot Gecommitteerden _ uit de Wykvergadenng, Guafi om dat 'er by het Plan was bepaald, dat met nominabel waren alle d e volgens üliedex- Decreeten voor als nog niet verkiesbaar zyn geworden - terwyl een aantal, ( zoo de ondergeteekende vermeenen te recht ) van oordeel waren, dat al vielen de tekenaars al eens m de termen van Uliedcr Decreet van den 8 April 17955 ( des geenzins) dat Decreet, niet anders fpreekende als van Collegien van Regeering en bewind, en een bezwaarend Decreet naar regten geen extentie veelende , hetzelve nooit op de Gecommitteerden der Wykvergaderingcn konde toegepast worden; want ging dit door, dan moest daaruit volgen, dat men zoo, mm btemgeregtigde lis Kiezer mogt zyn, dewyl men zoo in de eene als andere betrekking deel in de verkiezing heeft - dat gaf aanleiding dat er meer als vyftig uit de voorfz. wyk verklaarden te protesteeren tegen al het geen 'er mogt verrigt worden en al hetzelve verklaarden te houden voor informeel, illegaal en onwettig; vervolgens vroegen dezelve hunne Stembillietten te rug , cn abfenteerden zich, terwyl men des niettemin in die wyk voortging, met het benoemen van Gecommitteerden. —

De in voeden voorfz. eenentwintig verkoozen Gecommittcerdens vervolgens op hét Stadhuis vergaderd en erkend zynde, hebben vier derzelve in fubftantie gedeclareerd, dac zy vernomen hebbende het voorgevallene in de zevende wyk, de uit dezelve wyk benoemde Gecommitteerdens met als wettig verkoren konden befchouwen , en dat zy dus niet konden concurreeren tot het formeeren der Nominaticn , voor en aleer het wederregtelyk pebcurde in die wyk was geredresfeerd ; en vermits men daarop antwoordde, dat men dan de in Hemmen volgende zoude doen komen, hebben de voorn, vier Gecommitteerden geprotesteerd tegen al het geen er mogt worden verrigt, en zyn daarop vertrokken.

Vervolgens heeft men andere genomineerden laten volgen, err onder de Gecommitteerde genomen, en daarin al weder perfoonen overgeilagen du de meeste ftemmeri hadden — voords is men overgegaan tot het benoemer van zeven Kiezers, die vervolgens een nominatie hebben geformeerd vai twee perfoonen, om daaruit een tot Maire of Hoofdfchout te verkiezen

j was

3 Augustus

1795> i i

1 1 »

Sluiten