Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

il Augustus

( 24° ) . ,

advis te houden tot den tyd toe, dat man zal verneemen den mtflag de* demarches door den Burger Caillard te doen.

Maar wy zouden aan deeze Vergadering proponeeren, om de Gedeputeerden ter Generaliteit te gelasten, het zy ter Vergadering van hun Hoog Mogende, het zy prealabel in eenig Befogne, aan de attentie der Bondgenooten op het ferieufte aantebeveeïen, en het daar heen te dirigeeren, dat men niet alleen een wakend oog houde op het geen op de Grenzen omgaat, en zorge dat dezelve in goede ftaat worden opgebragt; maar ook dat men door de geheele Republiek de Burgerwapening op eene behoorlyke wyze inrichte, aanmoedige, en zoo veel mogelyk van de vereischte middelen van defenfie voorzien, ten einde dezelve kunnen medewerken tot het verydelen van alle kwade oogmerken van Binnen, en Buitenlandfche Vyanden.

Waarop gedelibereerd Zynde , is goedgevonden en verftaan, zich met het voorfz. Rapport, ten opzichte van het in advis houden omtrent de demarches by het Hof van Pruisfen te doen, te conformeeren.

En om voorts op het geproponeerde van gemelden Committé tot de Buitenlandfche Zaaken, de Gedeputeerden ter Generaliteit tegelasten , ter Vergadering van hun Hoog Mog. aan de attentie der Bondgenooten, op het ferieuste aantebeveelen, en het daar heen te dirigeeren, dat men niet alleen een waakend oog boude op het geen op de Grenzen omgaat, en zorge dat dezelven in goeden ftaat worden gebragt, maar ook dat door de geheele Republiek de Burger. Wapening op eene behoorlyke wyze worde ingericht, en zoo veel mogelyk van de vereischte middelen van defenfie voorzien, ten einde deZelve zal kunnen medewerken, tot het veriedelen van alle kwaade oogmerken van Binnenlandfche en Buitenlandfche Vyanden.

De Committés van Algemeen Welzyn en Financie, hebben uit kragt van het appointement der Vergadering, van den 12 Juny deezes Jaars, rapport gedaan van derzelver confideratien en advis; op de Requeste van Adriaan de Vaan, Hermanus Eekelt en Meeuw» Heelbeen, alle wonende te Vlymen, te kennen geevende dat zy in| 'tiaar 1795 gePagc hadden verfcheide Visfcheryen vandeGraaflykheid van Holland, gelegen onder Engelen, Vlymen, Hedikhuyzen en voor de Stad Heusden, en zulks wel voor den tyd van zes agtereenvolgende Jaaren, ingaande met den Jaare 1794-, alle te famen voor een fom ,van ƒ346;- Jaarlyks, dat de Supplianten in den Zomer van 'c voorleeden Jaar hadden moeten ondervinden, dat op de aannader/ng der Franfchen, door de Hollandfche Troupes hunne Schuiten werden weggehaald, waar door zy buiten ftaat geraakten te kunnen Visfehen; dat zy vervolgends in de Maand September op hunne woonplaats de Franfche Troupes gekregen hebbende, geheel en al van hunne Visfcheryeu waren afgefneden, als welke grootendeels geleegen waren op -een Territoor als toen door de Hollandfchen Troupes bezet; dat door het aanleggen van Batteryen, Ryshoofden en een Leger, hunne Visfcheryen, en voornamentlyk door het openhakken van het Ys, hunne (Visfcheryen waren bedorven, en de Visch verjaagd, waar by nog kwam, dat zoo veele Boomen, welke tot verfterking der Fortificatiën van dien kant waren omver gekapt, in hunne voorfz. Visfcheryen gedreven en

ge

Sluiten