is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Provisioneele repræsentanten van het volk van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 449 )

En zal dit Decreet, tot een ieders informatie , in het Dagblad worden

geplaatst.

~>e Burger Hovens doet het navolgend rapport op de by appointement van den 11 deezer, in zyne handen geftelde Requeste van de Burger-Sociëteit alhier, ten opzichte van de in het Vaderland teruggekeerde Burgers , die m 1787 zyn uitgeweken.

FR 2 H E1 Dj GELTKHEID, BROEDERSCHAP! *

BURGERS REPRESENTANTEN!

Het heeft deeze Vergadering behaagd, by marginale apostille van den II deezer, in myne handen te ftellen een verzoek op den 4 bevorens, gedaan uit naam der Leden van de Vaderlandfche Burger-Sociëteit alhier in den Haag, en houdende, dat ter Tafel van deeze Vergadering mogte gebragt worden zeker Rapport, van 't welk de gemelde Sociëteit my voor den Steller houd, en 't welk fchikkingen voor/relde ten voordeeJe van die Buaaffche Burgers, welk ten Jaare rfg7 voor het ongeluk des tyds ten Lande uitgeweken, federd de gelukkige omwendinge van zaaken, terug geroepen zyn.

Het bedoeld Rapport, is in de Maand February laatstleeden, in naam van het Committé van Finantie vervaardigd, op twee bevorens ontvangen Misfives van den Burger J. Boudewynfen, en zoo myn geheugen my niet bedriegd, wel ter deezer Vergaderinge ingeleverd, maar niet voorgelezen of overwogen, wyl de Burgers B; u v en Meyer diestyds gelast waren of zouden worden, met de nodige fchikkingen omtrent de terugkomst der Uitgewekenen, waar door m;n oordeelde dat aan één gedeelte des Rapports voldaan was, gelyk het ook zints zyn beflag bekomen heeft.

Hst ander gedeelte des Rapports hield in, dat men de terugkeerende Vaderlanders, ten kosten van den Lande, gebragt tot hunne vorige Woonplaatfen, aan derzelver Municipaliteiten zoude aanbevelen, om voorzien te worden met zoodanige Posten, als eiks gefchiktheid hem in ftaat ftelde te bekleden,of althans om onderfteund en geholpen te worden ter hervattinge van zoodanig Beroep of Handwerk, als elk voor zyne uitwykinge waarnam.

Zekerlyk bedoelen de Leden der Sociëteit dit gedeelte van hèt Rapport, verlangen deszelfs uitbrenginge en nog meer de daadlyke bevoordeelingen der Uitgewekenen door de daarby voorgefteide middelen. ——.

Volgens uwen last, hierop zullende dienen van confideratien en bericht, vinde ik geene reden, om tegen de uitbrenginge des Rapports, indien het nog voorhanden is, te advifeeren, maar ook voor dezelve geene byzondere noodzaaklykheid, daar ik u den korten inhoud heb voorgedragen vol* gens myn geheugen, welk ik in deezen niet mistrouwe, daar my de zaake zelve altyd ter harte ging,, en de terugkeerende menigte gefladig het denkbeeld verlevendigde der noodzaaklykheid van in derzelver nood te voorzien; maar ook tevens overtuigde, dat de zwaarwichtigheid dier voorzieninge dagelyks met het getal der wedergekeerde aanwiesch. Het getaj on^ertusfchen der geenen, die op onze bezorginge de gegrondfte aanfpraak hebben, zal waarfchynlyk veel kleiner zyn, dan het op het eerst voorkomen fchynt. De enkele daad doch van Uitgeweken te zyn en nu wedertekeeren, te gelyk met de flagtoffers des vorigen gewelds, kan niemand aanfpraak geeven op begunftiging boven zynen te huis gebleven weidenkenden Medeburger; om die te erlangen moet blyken, dat hy of door het geweld der Wapenen by de gehaate omwentelingc van 1787 verdreven, of zeiver ter verdedi-

X x x x x giagG

20 Augustus

1