is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Provisioneele repræsentanten van het volk van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.20 Augustus

(450)

ginge der goede zaake de Wapenen gevoerd hebbe, der Dwingelandye it den eerften fchrik ontvloden, of wel zederd door gerechtelyke of politique vervolgingen verjaagd; insgelyks uit welke voordeeljge omftandigheden hy ontzet zy, vooral ook dat zyn zedelyk gedrag vry waare en fteeds vry ge^ bleven zy van grove fouten.

Ten dien einde wierd by het bedoeld Rapport voorgefteld den uitgeweken Burger, nu ten kosten van den Lande herwaards gebragt, aan de Municipaliteit zyner vorige Woonplaatfe aan te beveelen ; deeze had na billyk onderzoek te onderfcheiden tusfchen den verdienftelyken Burger, en een andere die zich van de beroerte der tyden Hechts bediend had, om zynen Schuldeisfcher te ontwyken, of der armoede, die hem ook hier te Lande op zyne ilordige levensvvyze aangrimde, te.ontduiken.

Dan ook na deeze affcheidirge van een groot getal teruggekeerden, die boven de talryke menigte der andere minvermogend j Inwoorders deezes Lands geene ondertcheidinge verdienen, vordert geen gering aantal verdiei fttiyker bmrgers de oplettendheid van elk Weldenkendcn , en doet hem de bepaaldheid zyns vermogens om hem te helpen , te meermaale beklagen.

En niet minder zal deeze Vergadering zich beklagen, dat dë uitgeputte ftaat van's Lands Finantien haarer edelmoedigheid perk en paaien ftelt, in het toebrengen van pecunieele onderftandaan zoo veele wedergekeerde Huisgezinnen weJke ook te midden van ons door zorge en gebres gedrukt worden.

Er fchynt dus geen ander middel overteblyven, dan den wedergekeerden braven Burger, van tyd tot tyd met de openvallende i'osicn te begunltigen by voorkeuze, indien zyne gefchiktheid en talenten hem tol dezelve eeingzints bevoegd maaken , en tot zoodanige piaarzinge alomme aan de Municipaliteiten aantebeveelen, zoo als de Ondergeteekende mede ae vryheid neemt zulks aan deeze Vergadering en elk Lid derzelven in het byzotder te doen, zich voorts gedragende aan derzelver meerder verlicht oordeel.*

Heil en Broederfchap.

'sHage den io Augustus 1795. ( Geteekend )

K. HOVENS.

Waarop het voorfz. Rapport gehoord zynde , is goedgevonden en verftaan, hetzelve als bet befluit deezer Vergadering te amplecteeren; zullende Extract deezer, benevens Copie van hetzelve Rapport aan de Requestranten gegeeven worden tot derzelver informatie, en het meergemelde Rapport in het Dagblad worden geplaatst.

Op het geproponeerde ter Vergadering, dat door de MuuicipaliHt Van Vianen aan de aanfehryving van het Committé van Algemeen Welzyn, noch aan die der Vergadering van den 11 July, noch aan de nadere aanfehryving van den 2 5 derzelve Maand tot het in Eed neemen van de door het Committé van Algemeen Welzyn, aangeftelden Diftributeur en Ontfanger van't klein Zegel P. Baiiiaard Dirkz., en het deswegens in te zenden Rapport, binnen drie Dagen na de receptie van gemelde aanfehryving, niet was voldaan geworden.

I*