is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Provisioneele repræsentanten van het volk van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 45i )

ïs goedgevonden en verftaau gem. Municipaliteit by deeze nader aantefchryven; dat de Vergadering verontwaardigt over zulk een "* wederftreevig gedrag, als noch dezelve Municipaliteit ten ernftigften gelast van dadelyk na den ontfangst van dit Decreet aan de iteratieve gedaane aanlchryvingen te voldoen, en daar van uiterlyk op aanftaanden Dingsdag aan de Vergadering bericht intezenden, zullende by faute van dien zoodanige maatreegelen worden genomem als gefchikt zyn om de befluiten deezer Vergadering te doen eerbiedigen, en met de fouvereiniceit van het Volk het welk dezelve vertegenwoordigt waardig zullen geoordeeld worden.

De Burger Rozenburger draagt by een fchriftelyk voorftel aan de Vergadering voor, om de Gedeputeerden ter Generaliteit te gelasten van het ter Vergadering van hun Hoog Moogende daar heen te dirigeeren, dat der Minister Rheede te Berlyn dadelyk Wofde gerappelleert en een ander beproeft en kundig Patriot in deszelfs plaats derwaards worde gezonden; ten einde van den Koning van Pruisfen de erkentenis van de Vryheid en onafhangelykheid deezer Republiek ahevraagen.

Waarop gedelibereerd zynde is goedgevonden en verftaan voorfz. Propofitie by appointement te ftellen in handen van het Committé van Buitenlandfche Zaaken om te dienen van confideratien en advis.

f^\e Burger Olivier doet het navolgende voorftel ten Vergadering, wegens het niet voldoen van den Burger Bikker tot overgaave van zyn op den i $ Mey ter deezer Vergadering voorgeleezen vertoog, tot adftructie van de noodzaaklykheid der erectie van een Committé van Algemeene Gezondheid ot Geneeskundige Staatregeling.

VRYHEID i GELYKHEID s BROEDERSCHAP,

BURGERS REPRESENTANTEN!

Op de ts Mey laatstleeden, is door den Burger L« Bikker Lidtvan deeze Vergadering, voorgeleezen, een wydloopig vertoog , dienende ten betooge der noodzaaklykheid tot het erigeeren van een Committé van Algemeene Gezondheid, of Geneeskundige, Staatsreegeling >. het welk dan ook deeze Vergadering; op den zelven 15 Mey is gedecreteerd geworden, met last aan gemelden Burger Bikker, om ten fpoedigfte gemelde zyn vertoog aan deeze Vergadering woordelyk ce fuppediceren en overtegeeven, ten einde hetzelve volgens Decreet van meergemelde 15 Mey woordelyk in het dagblad te kunnen worden geplaatst.

Niettegenftaande Burgers Reprajfentanten, door den Burger Bikker den 5 Juny laatstleeden een Concept-plan van een Committé van Algemeene Gezondheid, ter deliberatie van deeze Vergadering is gebragt, heeft dezelve nochtans tot heden niet voldaan aan het Decreet van deeze Vergadering van 15 Mey laatstleeden, om hetzelve vertoog woordelyk ter plaatfing in het dagblad overtegeeven, derhalven proponeere ik, dat den Burger

Xxxxx2 L. Bikker

10 Aügttm