Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5>8 )

GELYKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP.

Het Committé tot de Algemeene zaaken van het Bondgenootfchap te Lande.

aan

De Provifioneele Repraefentanten van het Volk van Holland.

tüRbrjümjS ai aiai nse liyjiificnai'-)b i»b ,n • • c' • ME DE-BURGERS!

Niet twyffelende of Gyl. zult ons voorftel omtrent de provifioneel te Continueeren betaling, zoo der Zwitferfche als der andere Duitfche Troupes,. op Ul. repartitie, volgens den Staat van Oorlog over 1795 ftaande, op den voet als by onze Misfive in dato 14 dsezer, by hun Hoog Mog. is voorgedragen, allezints goedkeurenj zoo neemen wy de Vryheid Ul. ta verzoeken, derzelver Committé van Finantie wel te willen authorifeeren, tot het doen continueeren van gezegde betalingen , en te informeeren dat deeze betalingen zullen verftrekkcn in mindering van de quote van Ul. Landfchap in de 4 Millioenen voor de Landmagt, geconfenteerd over drie maanden, thans met relatie tot de betaling van 'sLands Troupes, nederkomende op Augustus, September en October deezes Jaars, waartoe dan na gedaane betalingen der Soldye-Ordonnantiën eene op het Bureau van betaling der Nationale Troupes getrokken, en gequiteerde Asfignaaten zal behoren te worden toegezonden aan onzen Ontvanger Generaal alhier in 'sHage, denwelken wy geauthorifeerd hebben zoodanige Asfignaaten als klinkende Specie, op rekening en In mindering der Provintiaalé Quote te ontvangen en in uitgaave by het voorfz. Bureau van Betaling te verree* kenen.

Wy obferveeren by deeze gelegendheid, dat alle de opgemelde Troupes ter repartitie van U). Landfchap ftaande, op den Staat van Oorlog per lopende maand te famen ftaan uitgetrokken tot f 161211- 13. o, welke Ul. Committé van Finantie ten Comptoire Generaal der Unie gefurneerd heeft in mindering van Ul. quote, voor de maand der geconfenteerde vier Millioenen, bedragende eene fomme van ƒ 874555 i|<

Ul. Landfchap tot fuppletie der Quote van deeze maand, als nog verfchuldigd is eene fomme van ƒ 313343: 18: if, tot welkers volledige en prompte aanbetaling wy ten fterüfte iblliciteeren, als kunnende zonder dezelve geene face maaken, aan zoo veele importante betalingen, waartoe wy op dit oogenblik verplicht zyn, en waarin de betaling der Troupes in Ul. Landfchap guarnifoen houdende of gecantonneerd liggende, geen gering

aandeel bedraagt. ■ • Dan geconfidereerd de betalingen door ons te prass-

teeren, voor een groot gedeelte aan Militairen, welke geen verlies op hunne geringe bezolding kunnen lyden, moeten gedaan worden; zoo verzoeken wy ernftig , dat Gyl. ordre gelieven te ftellen, dat aan ons geene betalingen in Franfche of Brabandfche Kroonen of Guini.es tot den prys op welken dezelve in de geforceerde Geldnegociatie by Ul. Landfchap worden aangenomen, opgedrongen worden, kunnende wy dezelve tot eenen den gewoonen prys zoo veel te bovengaanden cours nimmer ten Comptoire Generaal der Unie admitteeren.

En geconfidereerd de aanbetaling, waarop wy thans ernftig aandringen, alleenlyk verftrekt tot afdoening van de eertte maand, terwyl de tyd van betaling der tweede maand reeds daar is 5 zoo infteeren wy teffens, dat by

Ul .

Sluiten