Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5*9 )

Ül. Committé van Finantie zoodanige fchikkingen beraamd worden, dat ül. Landfchap niet agterlyk blyve in het fpoedig aanbetalen van deszelfs Contingent voor deeze tweede maand verfchuldigd.

Actum 'sHage den az Augustus 1795-. Hec eerfte Jaar der Bataaffche

Vryheid.

Heil en Broederfchap! (Geteekend )

G. W. db VOS van STEENWYK. Ter Ordonnantie van dezelve, C. DONKER CURTIUS.

Waarop gedelibereerd zynde is goedgevoeden en verftaan, Copie der voorfz. Misfive te Hellen in handen van de Committés van Militaire Zaaken en van Finantie om te ftrekken tot informatie.

TH\e Gecommitteerden ter Generaliteit corn municeeren eene op heeden U by hun Hoog Moogende ingekomen Misfive van den Burger Jan van Staphorst, gefchreeven te Amfterdam op gister, betreklyk eenige ontftaane zwaarigheden omtrent het Rusfifche Schip, het welk onder de geflooten afkoop met de Franfche Republiek is begreepen, en omtrent welke Mislive by hun Hoog Moogende begreepen was, dezelve te ftellen in handen van de Hollandfche Gecommitteerden, om in den haare te communiceeren, vermits deeZe Vergadering zich met de directie van die zaak wel had willen belasten; zynde dezelve Misfive van den volgenden inhoud.

VR T HEID, GELTKHEID, BROEDERSCHAP.

HO O G-MOG ENDEHEER EN!

By Refolutie van Holland van 13 Juny laatstleeden aangefteld zynde, met den Burger W. A. Lcstevenon, tot afdoening der door de Franfchen in bel ag genomen goederen en fcheepen by hunne inkomst in deeze Republiek, heb ik-, na dat de behoorlykè ratificatie van Parys hier overgekomen was, geen ogenblik verzuimd, om de noodige fchikkingen te maaken om deeze zaak ten einde te brengen, en hier door te maken dat de eigendommen* van Ingezeetenen van deezen Staat buiten 's Lands onthe. ven worden, van het daarop gelegde arrest, ik had reeds verwagt een compleet Rapport te kunnen brengen, ter tafel van Uw Hoog Moogende; SaVrJ?- 2ch °PSedaan eene difficulteit, omtrent het Rusfifche Schip

I de ümhling, Capitein Andriés Rondberg, het welk beiet heeft dat de acte van lransport nog niet gepasfeerd is; dit Schip is toebehorende aan een «uis van Negotie te Reval, waar Van de correspondenten zyn de Burger Ureitenield en Gregory alhier; zy Sustineeren dat dit Schip by de reftitutie moet gefteld worden in dezelfde ftaat als toen de Franfchen er bezit van genomen hebben; ten dien einde weigeren voorn. Breitenfeld

d^CMdSi °verneeming tegens notarieeIe quitantie, als op de volgen-

Pppppp a fcei.

Sluiten