Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1795.

24 Augustus

( 520 )

Reftitutie der geheele Vracht penningen ter Somma van ƒ1432:16:0

Manquement by de overneeming van het Schip te min bevonden volgens taxatie J 3°7-i5'®

Ongelden tot werving van het Volk f 40: 0:0

Nodige reparatien aan het Schip volgens Taxatie ƒ S57:ro:o

f 3698; r:o

Tot explicatie dient dat de betaling der vracht alleen een voorfchot van wegens Uw Hoog Mogende zou zyn, dewyl by de finaale afreékemng dezelve door de Inladers zou moeten worden voldaan.

. Het tweede en derde point fchynt compleet te vallen m de termen nn de IntenTien van Uw Hoog Moogende en zou kunnen worden geaccordeert:

Omtrent het vierde point fchynt men gebruik te maken van de omftandiSen daar dl Republiek zich in bevindt;dewyl myns oordeels den eisen •fflyk öTfn by andere tyden behoorde geweigerd te worden.

Dan dewyl deeze geheele Transactie met de Franfchen is aangegaan, met dat oogmerk om de Ingezeetenen fchadeloos te ftellen, en alle on. Seemi^Stolgen buiten's Lands voortekomen, zo zoude in bedenking geeven of men niet best deed deeze te accordeeren, om dan hoe eerder hoe beèter tyding na Rusland te doen afgaan, dat alles geterm.neerd «L en te zorgen daf hetzelve plaats heeft omtrent de Eigendommen van de Ingezeetenen van dit Land, aldaar*

Daar ik echter niet gaarne tegens de Intentien van Uw Hoog Moogende zou willen handelen, zo breng, wy deeze zaak ter-kennisfe van^wtioog Moogende, met verzoek om Refolutie te mogen hebben hoedanig my ten deezen reguarde te gedragen. En ingevalle tot de voldoening gerefolveerd word, dan behoorlyk te worden gelast.

Ik heb de eer te zyn. ^ 3^

Amfterdam a4 Augustus 1795. Uw Hoog Mogende Dw.

Dienaar.

JAN va» STAPHORST.

.

Waarop na deliberatie is goedgevonden en verftaan, de Burgers Lestevenon en J. van Staphorst, te qualificeeren, gelyk dezelre gequalificeerd worden by deezen, om tot eindelyke afkomst deezer zaak de in gemelde Misfive vermelde Som van ƒ 3698 -1, aan de Burgers Breitenfeld en Gregory te voldoen; en het Committé van Finantie by deeze te authorifeeren om op Requifitien van de Burgers Lestevenon en T. van Staphorst, de gemelde Som te laaten volgen.

Zullende Extract deezer aan de Burgers Lestevenon en J. van Staphorst, als mede aan het Committévan Finantie gegeeven worden tot informatie en naricht.

De

Sluiten