Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5*t )

Tje Committés van Buitenlandiche Zaaken en van Koophandel en Zeevaart dienen van confideratie en advis, op het by appointement van den 25 July in derzelver handen geftelde Extract uit de Refolutien van hun Hoog Moogende van den 18 daar te vooren 'benevens Copie der Refolutie van D. Kerlbyl Conful te Livorno, verzoekende om breder geallegueerde redenen zich voor eenige Maanden van zyn Post te mogen abfenteeren; en welke Requeste door de Gecommitteerde deezer Provintie ter Generaliteit was overgenomen. , Waarop het voorfz, advis gehoord zynde, is dien conform goedgevonden en verftaan, de Gedeputeerden ter Generaliteit te gelasten om voor het advis deeze Provintie ter Vergadering van hun Hoog Mogende uittebrengen, dat het verzoek van den Conful Kerfbyl zou behooren te worden geaccordeert, en wel voor den tyd van zes Maanden, mits dat zorg draage, dat zyn Post behoorlyk, zonder eenig bezwaar voor den Lande, door een bekwaam Perfoon worde vervuld

De Committés van Algemeen Welzyn, Koophandel en Zeevaart, Vivres en van Algemeene Waakzaan h;id, hebben uit kragt van het appointement de Vergadering van den 10 deezer Rapport gedaan van derzelver confideratien en advis op de Requeste van Daniël Crommelin en Zoonen, Kooplieden te Amfterdam, te kennen geevende, dat aan dezelve in de Maand Juny laatstleeden met het Schip the little John, Capitein John Niquerd van Baltimore, is geconfigneerd geworden 2 08 Vaaten en Vaatjes Tarwe - meel, welke door hun opgeflagen geworden , doch waar van zy Supplianten by erreur verzuimd hebbende in den tyd, de nodige aangifte by het Committé van Waakzaamheid te Am* fterdam te doen, voornoemde Committé als nu diflSculteerd aan hun Supplianten een declaratoir dien aangaande af te leveren, waar door zy Supplianten zouden verftoken blyven van de uitgeloofde prsemie op den invoer gefteld, overeenkomftig de Publicatie der Vergadering van den 29 Mey laatstleeden; om welke redenen zy Supplianten verzoeken, dat deeze Vergadering hen gelieve te ontheffen van het verzuim der aangifte van voorfchreven party Tarwe-meel, en dienvolgens het Committé van Waakzamheid te Amfterdam wórde geauthorifeerd het desweegens vereischt wordende declaratoir af te leveren.

Waarop gedelibereerd en gelet zynde op de billykheid in der Supplianten verzoek, is goedgevonden de gemelde Supplianten van htt in deeze begaane verzuim te ontheffen; en dienvolgens ter voldoening daar van, het Committé van Waakzamheid te Amfterdam te authorifeeren , tot de afgifte aan de Requestranten van het vereischt declara* toir, ten einde zy Supplianten door deeze kunnen Jouisferen de premie van voorfz. aangebragte parthy, van twee hondert en acht Vaten of Vaatjes Tarwe.Meel; waartoe Extract dezer aan 't voorfz. Committé van Waakzaamheid te Amfterdam, als mede aan de Sup plianten tot hun naricht zal worden gegeven.

r\e Committés van Algemeen Welzyn, Koophandel en Zeevaart, Viyres en Waakzaamheid hebben, uit kragt van het Decreet der Clqqqqq Ver*

£5 Ju0iM

Advis op dt verzogte pthH&si Jie door den Conful Kerfbyljm S Maande abfeniie van zyn Pesh

Dier eet op dé verzogte mt' heffing door de Kooplieden Cr om ■ melin en Zoonetï in verzuim van aangifte vm Meel,

Rapport vm de Comtitte's »

Sluiten