Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25 Augustus

0z/er (knuitvorr van Graanen.

C )

Vergadering van den i? dezer, Rapport gedaan van derzelver confideratien en advis op het extract uit het Register der Refolutien van de Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden yan den 9 te voren, behelzende een Rapport van hun Hoog Mogende Gedeputeerden tot de zaaken der Financien , op een Refolutie van den 24 July laatstleden , betreklyk een Propofitie van de Gecommitteerden van Utrecht, daarby voordragende, dat deeze Vergadering by Placaat van den 30 Juny dezes Jaars, een generaal uitgaand recht op de Graaneii had gefield , waardoor de Repraefentanten van Utrecht hunne Ingezeetenen onmogelyk nog drie weeken van de weinig voorhanden zynde Tarwe en Rogge konde voeden, weshalven volgens hunnen last verpligt waaren voor te ftellen de door Holland uitgeloofde Praemie uit de Generaliteits Cas te reftitueeren; en breder in die Refolutie vermeld.

Waarop na deliberatie, goedgevonden is, de Gedeputeerden deezer Provintie ter Generaliteit te gelasten om zig met het aldaar voorfi. uitgebragte Rapport van den 7 deezer te conformeeren ; met verderen last, om de zaak daar heen te dirigeeren dat wanneer hetzelve zal zyn geconcludeert, dadelyk van wegens de Generaliteit een verbod worde geftatueerd tegens den uitvoer van Granen en Meel, en dat dezelve niet dan na verzogte en fpeciaal bekomene permisfie van hun Hoog Moogende, onder vergoeding van de op den invoer geftelde prsemie zal kunnen gefchieden.

Het Committé Militair brengt rapport uit op drie in deszelfs handen geftelde difterente Stukken by Decreeten van 12 ,17 en 20 deezer, namentlyk ;

i«. Eene Note van den Chargé d'Affaires Pinfot, aan hun Hoog Mogende, rakende ftallingen en verzorging der Paarden, die eigenlyk niet tot de Armée behoren.

2°. Eene Mis/Ive van den Comm/siaire Ordonnateur Malus, zich beklagende dat de Municipaliteit van Rotterdam Logement geweigerd had aan een Garde Magazin de THopital.

3Q. Eene Misfive van den Conducteur en Chef des Transports Militaires Brun la Fond, verzoekende aan de Wagenknegts die zich nog hier bevinden, en welke niet tot de Armée behoren, Bons gegeeven worden; ten einde zich van het nodige te kunnen voorden.

Waarop het voorfz Rapport gehoord zynde, is conform hetzelve goedgevonden en verftaan, en wel relatief het eerfte.

Dat Gedeputeerden ter Generaliteit zullen worden gelast het by hun Hoog Mogende daar heen te dirigeeren, dat van wegens dezelve met den Chargé d'ArTaires Pinfot, of daar het anders mogte behoren, eene fchikking wierde gemaakt, volgens welke men van wegens hun Hoog Mogende aan alle dusdanige Lieden in Franfchen dienst zynde, doch niet tot de betaling der vyf" en twintig duizend Man behorende, eenige

Sluiten