is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Provisioneele repræsentanten van het volk van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 ■ September 1795.

C 202 )

Urfde fchreid — uwe rechtvaardigheid zal vergoeden, het geen de nood des Vaderland^U dwong te neemen, en Gyl. zult door beiden eene duurzaame ^wentelmg , ten goede, te weeg brengen, in harten, welken door eeHe onXkkie tfzamenloop van omftandigheden, Ul. tot hiertoe hebben miskent. g Rn ff Se het, dat Gyl. een oogenblrk die edele deugden kondet veilooEn al waw liet, > _ y zqo fd fchicteren in het

- Sa vry en edelmoedig Volk; dar, nog zou de geondftaÏÏundef van wien gy U niet verwyderen moogt, U tot dezelve feruVroepen; zy zou het Ul. niet vergeeven, dat Gyl., door verzuim van tydiSheelLg toetebrengen aan diepe wonden van dat gedee te des Volks welS w nhoop zo. vreelyk zyn kan, de vleijepdfte gelegendheid, die U immer aSch?e7had laaten voorby glippen, om hetzelve aan onze uitmuntende Re-

V°NeJ BurgÏÏT- Maar ik heb het reeds gezegd , en ik herhaal het met weftust ' Gyl. zult jegens die elendigen weldaadig zyn: Gy zult de vuige bende vin Volksverleiders befchaamen, die zich ingedrongen hebben tusfchen uwe Se en hunne dankbaarheid: Gy zult op eene wyze, uwer waardig, alle harten dwinsen U te eeren. .

Maar ik zie Ulieden reeds eenen befchroomdea en treungen bhk werpen op 's Lands hollen fchatkist; Ja, Burgers! hoe zeer ik overtuigd ben, dat het °Li, welkers heil alleen de opfchorsfing der Visfchery , en met dezelve, die van het eenigsc, en reeds zoo fchraal beftaan der Strandbewooners, voor, eén wy" vorderde , ook alleen daar voor vergoeding fchuldig is - echter ben S ook te eelvk met deze geheele Vergadering overtuigd, dat s Lands Finantl reeds zo zeer uitgeput, in deze kommerlyke tyden, daartoe buiten ftaat £ — Ik weet, dat zy aan nog grootere verplichtingen niet voldoen kan:. ik weet dat de grootfte werkzaamheeden, ter naauwernood de ontdekking van haaren bodem voorkomt. ,

Maar God dank! zy behoefd in dezen met alles te doen - Gyl. kunt hier den toevlucht neemen tot een hulpmiddel, dat gewis, met eene geringe bydra. jre van 's Lands penningen, in allen deelen toereikend zyn zal. S En dit hulpmiddel , is by de Natie zelve: het ligt in de harren van alle Nederlanders, en het vormd eene der beminneJykfte grondtrekken van hun uitmuntend chara&er — wie uwer gevoeld niet reeds, dac ik de meêwaarige liefdadteheid bedoel? immers zy was ten allen tyden der Bataven eigen: nooit Honden hunne beurzen in. tegenftclling van dat dierbaar gevoel, wanneer flechts den foooruag rechtvaerdig was, en fteeds waaren zy bereidvaerdig, zo dikmaal de wetgever de ganfche masfa des Volks, tot die fchoone deugd riep.

Verheft dan uwe ftemme, Burgers! roert Gy die harten! Gy had nimmer ^rnotfcher beweegreden! zy zullen (des houd ik my verzekerd) uwe edele aanmoediging volgen. — En terwyl hec gevoelvol mededoogen, zyne dierbaave frhartine aanteld: terwyl dezelve van allen kant verzameld worde, vervulc Gyl. intusfehen W hec algemeen fonds den fchreeuwenden nood, welke reeds mee vntaeftooken armen U te gemoece Tmeeke.

D . Daartoe fla ik dus voor ce decreceeren:

Dat het Committé van Algemeen Welzyn zal worden gelast, om alle Mumcbaliteiten, immers dezulken, by welken die mee hoop van goed gevolg zou kunnen gefchieden, aancefchryven: dat in huune refpective Gemeenten , op voerfvke Plaaczen, busfen of kisten werden gefteld, om daarin te ontfangen alle zodanige vrywillige Giften, als de Inwooners derzelver Gemeenten zullen

^Etoaa^de"gezegde Municipaliteiten, te gelyk zal worden aanbevoolen, om, hv onenlvke aanmaning der Ingezetenen, hetzy in de Couranten, het zy andersSits met infertie der aanfchryving van het, genoemde Committé: en uitdrukking der vaderlvke zorge dezer Vergadering; van hunne zyde alles toetebrengen, wat eeniazines ftrekken kan om aan Ul. weldadige intentie voldoening te geeven.

Dat hetzelve Committé van Algemeen Welzyn, zal worden geauchonfeerd, om van de verzamelde, en ingekomene giften, de diftributie te doen aan de voorgen. noodlydende Huisgezinnen; zodanig als hetzelve zal oordeelen, meest