Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15 September 1795-

( *38 )

blyvende, zal deze boeten vérdubbelen, ea na bevind van zaaken door de Krygsraad worden gecorrigeerc.

Over de Requifitie.

Cap. XIII.

Art. i.

Als den nood van 't Vaderland het vordert, dat 'er eene Requifitie plaats moet hebben, zal dezelve moeten gevolgd worden in deeze order:

In de Eerfte Requifitie,

werden gefield, alle ongetrouwde Mansperfoonen, van iB tot 25 jaaren, die de wapenen dragen.

In de Tweede Requifitie,

Alle Mansperfoonen, die getrouwt zyn zonder kinderen, beneeden de 45 Jaar, en de wapenen dragende.

In de Berde Requifitie,

Alle zodanige Perfoonen die gewapend en beneden de 45 Jaaren oud zyn, waartoe zy alle voor den tyd van een Jaar na de Organifatie verbonden blyven, en voorts jaarlyks vernieuwt worden na de algemeene aanneming.

a. Hier van zal niemand uitgezondert zyn, dan die om Jighaamsgebreken of volilrekte noodzakelykheden ter beoordeeling der Krygsraad daar van zullen geëxcufeert zyn, onder deze voorwaarde, als zy verfchoont blyven, zullen moeten conrribuèereo. <\

3. Ue Ufncïeren zullen onbepaald door het volk verkooren worden , mits ieder in zyn rang waarin hy reeds fungeert.

4. Oogenblikkelyk na de Organifatie der Nationaale Guarde, zal ieder Commandant van zyn Battaillon of Corps Artillerie en Jagers, aan den Chef van zyn halve Brigade, móeten opgeeven een lyst van alle de perfoonen, dewelken in hun Corps, onder de eerfte , tweede en derde Requifitie behooren, begeven s hun ouderdom en qualiteit in den dienst.

5. In alle gevallen van Requifitie, wanneer er meerder manfchappen zyn dan vereischt wordt, zal het Lot zo wel onder de Officieren en Onderofficieren als anderen decideeren.

6. Op het oögenblik "dac iemand, van wat rang hy zy, in Requifitie wordt cefteld, moet ook dadelyk voor 'de benoodigde kosten en traclementen, van

s Lands weegen worden voorzien , en nader voor alle rangen bepaalt, terwyi boovenal moet worden gezorgt, dat ingeval een der Nationaale Guarden wierd cekwest, of aan zyn kwetfuren of anderfints kwam te overlyden , er van *s1 Lands wegen voor hem , of zyne Weduwe, zodanige Penfioen zal worden yastgefteld, als naar maaten zyne omftandigheden overeenkomftig zal zyn.

7. Zoo de nood des Vaderlands het vordert, dat 'er een Requifitie mogt werden opgeroepen , zullen alle inwoonders die van hec draagen van wapenen in dit Plan geëxcufeert ïyn, zonder onderfcheid van jaaren, daar toe gerequi» reert wordende, verpligt zyn ter bevordering der Rust, de waapenen optevatten, en zig te gedragen naar bepaalingen die in dit Reglement desweegens zya vastgefteld,

8. Zoo dra dezen Nationaale Guarde werd vereischt, moet dezelve, hétzy by Battaillon of Compagnie |, op een Militairen voec worden ingerigt, en ia dat geval ook aan den Burger Krygstugt onderhevig ?yn.

Kweek-

Sluiten