Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *39 ^

Kweekfchool van 'Jonge Lieden, Cap. XIV.

D,* za* m a^le Plaatfen en Diftriften een Corps Jongelingen opgerigt worden van 14 tot 18 Jaaren , onder opzigt van de Krygsraad , welk K« eklchool zal verftrekken voor de Nationaale Guarden, om ter eeniger tyd weldenkende en geoeffende Verdedigers voor den Vry en Staat optelee veren.

Over de Wapening,

Cap. XV. Art. 1,

De waapening der Officieren zal beftaan in een Sabel, hangende aan een zwarte leedere Port Epée om het lyf, by dienst als andetfints een Ringkraag*, in ieder Stad, en Arrondisfement, ten Platte Lande, egaal

2. De Sergeant-Major, Sergeanten, beneevens den Capitein d'Arms, zullen een Sabel hebben, hangende aan een zwarte Bandelier, met een gladde koo* pere plaat over de fchouder.

3. De Mufikanten die de rang als Sergeant-Major zullen hebben, draagende een Sabel aan een zwarte leedere Porc Epée, met een Hot over de fchouder.

4. Voor de Corporaals, en Nationaale Guarde, een Geweer, bajonet en fcheede, een patroontas en witte bandelier, beneevens een Sabel met een witte port épe en Hot voor 'c lyf, ieder zal aan de knoop van de Kok een yzer pennetje, aan een kettingje of lind dragen, om hy vuuringe het laadgat te kunnen doorfteeken.

5. De Tamboers zullen voorzien zyn, van een Sabel en port epé, even als de Nationaale Guarde, en een breede witte leedere bandelier over de fchouder,

6. Alle deeze Waapenen zullen aan de Leden der Nationaale Guarde afgegeeven, en uit de Contributiegelden voldaan woeden. De Burgers zullen gehouden zyn, by alle gelegenhêeden, dat zy ïn de wapens koomen, met dezelve in compleere order moeten verfchynen, op veibeurten van 6 ftuivers, voor ieder (luk dat *er ontbreekt.

7. Ieder Officier, Onder - Officier, en verder alle de Leden der Gewapende Guarden, van hun Post gedimitteert of ontflagen zynde, zullen verplicht zyn, de geheele Wapenrusting binnen diie dagen te bezorgen, by den Capitein d'Arms, op verbeurte van 3 Guldens. Zoo hy hierin geheel of ten deele nalaatig blyft, zal hy, zoo niet in 8 dagen hieraan voldoende verbeuren i$ Gulden.

8. By overlyden van een Lid der Nationaale Guarde, zal de Capitein d'Arms verpligt zyn, binne 14 dagen de Wapenrusting van den Overledenen, onder zyne bewaaring te moeten neemen, en voor dezelve aanfpraakelyk zyn.

9. ieder Officier, Onder• Officier, en Lid der Nationaale Guarde, zal de door hem ontvangen Geweeren of Wapenrustinge, in order moeten bewaaren en fchoon houden, op de boeten van 3 ftuivers ieder ftuk.

10. Ieder zal zyn Geweer of Wapenrusting, by alle gelegenhêeden daar het vereischt wordt, moeten gebruiken, niet aan of van een ander moogett leenen, of zig van ander Geweer of Wapenrusting, fchoon ook van hetzelfde maakzel moogen bedienen, alles op verbeurte van 10 ftuivers, wegens ieder ftuk waarvan het tegendeel bevonden wordt.

11. Niemand zal zyn Geweer als by Exercitie, op bevel van zyn Com* fnandeerende Officier moogen gebruiken, op de boete van 3 Guldens.

12. By ieder Battaillon zal een Vaandel zyn, en hetzelve door de naam der plaats, en No. van het Battaillon onderfeheiden worden, insgelyks per Compagnie een Fouriervlag, met he< N°. van het Battaillon en Compagnie,

1 Ooo a dog

t$ September *795-

■I , Mij

Sluiten