is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Provisioneele repræsentanten van het volk van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 447 )

Ann de order van den dag zynde de op voorleden vrydag in advis gehouden approbatie Van den beiioèmden 'Maire van Delft en Bailliuw van Ryswyk, is door de Gecommitteerden van Delft geproduceerd zeker Extraét uit het Register der Rehabilitatieii, henevens een declaratoir van Wethouders en Raden der it-ad Rotterdam , getekend op heden.

Waarop, gedeiibereert zynde, is, zonder refumtie, goedgevonden en verftaan , het voorfz extract en declaratoir, in originali, te ftellen in handen van het Committé van Voorlichting, met en benevens de .ftukken op voorleden Vrydag over die zaak ingekomen, om op aanftaande Donderdag te dienen van confideratien en advis, met terugzending.

En zal extraét deezer aan het Committé van Voorlichting gezonden worden tot informatie en naricht.

Aan de order van den dag gebragt zynde het Rapport van het Committé van Algemeen Welzyn, onder de'Notulen vari den 2i. dezer, op de Requeste van do- Gecommitteerden der ftad Naarden , en de dorpen Laaren , Hilverfum, Huyfeh,'Blaricum en Busfum, over het recht van de Jagt in Gooyland; — En by die gelegenheid voorgebragt zynde een Misfive der Municipaliteit van Naarden, van den 27. dezer, waarby uitftel omtrent de voorfz zaak verzoeken , tot dat by hun zal kunnen zyn ingediend een Memorie en verdere ftukken, . door hun aan den Advocaat Vitringa gezonden, om er een adres aan deze Veigadering uit te formeeren.

Is, na deliberatie, daar op goedgevonden, de voorfz. zaak te houden in deliberatie, tot dat de ftukken over deeze materie in de Misfive gemeld, ter Vergadering zullen zyn ingekomen; en Zal aan de voorfz. Municipaliteit aangefchreven worden binnen veertien dagen daar aan te voldoen.

]~"Y e Praefident heeft de Vergadering ten half tien gefcheiden, en geadiourneerd tot morgen namiddag ten half vyf precies.

Vwvv %

VRY.

28 September *795-_

Over den BailL in Delft.

De zaak over het recht der Jagt in Gooyland provijion. uitgefield.

Adjourmment*