is toegevoegd aan je favorieten.

Decreeten van de Provisioneele repræsentanten van het volk van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 738 )

14 Oclober 1795-

niet raadzaam zou zyn, den gemelden van de Spiegel ook van zyne verdere posten te ontzetten, en zich van zyne Papieren en Chartres te verzekeren; _ waarop het befluit genomen wierdt, om, zonder te treeden in de ■wettigheid zyner aanftelling, Hem, ais Raadpenfiononaris en Groot Zegelbewaarder, gelyk ook als Stadhonder en Register-Meefter der Leenen van Holland en Weitfiriesland te dimitteeren, en Hem te ordonnneren, het Grootzegel, mitsgad rs alle Chartres en Papieren, tot zyn Ampt betrekkelyk, of den Lande toebehorende, overtegeeven aan de Burgers Pieter Roos, Ary Lamme, J. Bos, en S. J. Wifelius, als tot den ontvangst derzelve exprefelyk door deze Vergadering gecorrmntteerd.

Op den 4. February daaraan volgende, kwam alhier in overweging, of men, wegers de menigvuldige bezwaaren , welke tegen bet gedrag en de beftierlng van den reeds in de Zitting van den 28. Januaiy feiulyk verklaarden van de Spiegel, van tyd tot tyd wierden ingebragt, niet zou dienen te zorgen, dat Hy zich. zywtr verantwoording niet konde onttrekken, en of Hy niet even daarom in verzekerde bewaaring moest worden genomen, en dit hadt ten gevolge, dat de Leden van her Committé van Algemeen Welzyn gequalificeerd wierden, om daartoe den volgenden dag te procedeeren, door Hem van de Spiegel, provifioneel in zyn Huis te doen airefteeren, en alle zyne Papieren te verzegelen.

Aan het eerfte gedeelte van dit befluit was op zyn tyd voldaan, Hy wierdt gearrefteerd, en door Bodens bewaard; maar in de verzegeling zyner Papieren kon de Commisfie niet flagen, alzo de Arreftant, gerequireerd zynde, om daar van de nodige aanwyzingen te doen, hadt vuorgegeeven, geene Papieren onder zich te hebben, waarop van wegens den Lande eenige aanfpraak gemaM kende worden: ook was Hy van begrip, dat deze Vergadering geen oogmerk kon gehad hebben, om zyne Papieren te verzegelen, en dat Hy zelfs ondar borgtogt kon worden ontflagen, verzoekende hier omtrent de intentie van de Vergadering te mogen verneemen. En het was op die Rapport van het Committé, dat by een Decreet van den 5. February 1. 1., beöopten wierdt, den voorn, van de Spiegel zekerheidshalve, en ten einde de verzegeling der Papieren met meerder faciliteit te kunnen verrichten, provifioneel en op°zyne kosten in Civiel arrest naar de Caftelenye van Holland te doen overbrengen, zynde daarby tevens het Commitcé geauchorifeerd geworden, om, ftraks na deeze arreftatie, tot de gerequireerde verzegeling overtegaan, op zodaanig eene wyze, als ter bereiking der heilzaame intentie van deeze Vergadering, meest convenabel zou worden gevonden. En deeze last wierdc door hec Committé opgedragen aan de Burgers Vredenburg en vaa Laar, onder eene plegtige declaratie dat, al het geen ten dien aanzien door dezelve zou worden verricht aangemerkt moest worden, als of het door het Committé zelve gefchied was.

Het arrefteeren van van de Spiegel en Bentïnk van Rhoon, het geen ge'lyktydig heeft plaats gehadc, hadc midlerwyl den aandacht van het Hof derwyze naar zich getrokken, dat hetzelve den Advocaat Fisfcaal en Procureur Generaal van der Meersch gelaste, om zich by den Praefident dezer Vergadering te addresfeeren, en deswegens nadere informatien intewinnen, en dit geval gaf aanleiding tot het genoomen Decreet van den 6. February 1. 1. waarby het meergemelde Committé van Algemeen Welzyn gelast wierdt, den voorn, van der Meersch voor zich te ontbieden, en Hem aantezeggen,' dat, hetgeen ten opzichte van de gearrefteerde Bentink en van de Spiegel was gefchied, eene provisioneels voorziening was, door het Committé op een Decreet deezer Vergadering, gedaan.

De Commisfie is van oordeel, dat zy met dit kort verhaal van het <rebeurde omtrent de arreftatie van den Perfoon, en de verzegeling der Papieren ^van den gewezen Raadpenfionaris, by deze Vergadering volftaan kan. Zy kan zoo be* knopt niet zyn in de behandeling der zaak van den Commis Bernardus Pieter van Lelyveld, waarvan de minfte omftandigheid op zich zelve belan!Tryk is, en over hec geval, welk ons nog te behandelen ftaat, beurtelings licht en duifternis verfpreidt.

Een