is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Provisioneele repræsentanten van het volk van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 742 )

14 Oclober 1795»

korten tyd daarna, op de conclufie, dat er geen genoegzaam fundament was9 om eenige Crimineeie Procedures tegen Hem te entameeren, op vrye voeten gefield is geworden.

Alleen moeten wy er nog dit by voegen, dat de Perfoon, van Philippus Frederik Tinne, Directeur der Correspondentie met de Ministers van den Staat buiten 's Lands, op de aan Hem gedaane vraagen flellig verklaard heeft, dat 'er by de depêches, door den Courier van Parys op den 3. February was medegebragt, een brief voor den geweezen Raadpenfionaris van de Spiegel; dat die brief waarfchynelyk 's morgens om 9. uuren aan den laatstgemelden was bezorgd, door zynen Secretaris Philip Frederik Tinne; dat voorts op de gedaane vraag, of 'er meer brieven van Brantfen, Repelaar en Six, by de depêches voor H. H. Mog. aan van de Spiegel van tyd tot tyd gezonden waren , door Hem was geantwoord, dat er meestyds, by ieder pacquet, ook brieven voor den Raadpenfionaris waren: en dat eindelyk op de vraag, of'er voor Hem Tinne ook een afzonderlyke brief was geweest, waarby hy geïnformeerd wierdt, van den gewigtigen inhoud der Misfive aan van de Spiegel, en tevens verzogc was, om dezelve op eene fecuure wyze in handen van den laatllen te doen toekomen, Hy Tinne hierop ontkennender wyze heeft geantwoord.

Eindelyk achten wy het nog nodig het volgende geval aan deeze Vergadering te herinneren, en daarmede het Hiftorisch gedeelte van dit Rapport te befluiten. . _

Twee Brieven, gedateerd Beriyn den 13. January 1795. waren hier in 's Hwge geaddresfeerd, de een in 'c Hollandsch aan van de Spiegel, de andere in 't Fransch aan Willem den Vyfden, beiden onder de gewoone tkulatures.

Het middel om dezelve te ontcyfferen, ontbrak er. Twee Leden uit het 'Committé van Algemeen Welzyn, de Burgers Kops en den Appel, vervoegen zich by van de Spiegel, op den s6- Maart, om van Hem eenige aanwyzing te bekoomen, waar men de begeerde fleuteis kon vinden, en Hem, uit naam van het Committé flellig aftevraagen, of hy zodaanige fleuteis bezat, ais tot or.tcyffering van de opgemelde brieven zouden worden vereischr. Het antwoord was, dat Hy, weinig tyds na -zyne demissie aan fommigen der Ministers buiten 's Lands hiervan kennis gegeeven, en dien volgens aan Hun verzoet hadt, voor daan niet meer aan hem te fchryven; dat Hy voords alle (Icutels van cyffers, welke onder hem waren berustende geweest, vernietigdhadt, en dus buiten flaat was, de zodanige, welke tot ontcyfering der boven faande Brieven zouden mogen nodig zyn, te produceer en, of aantewyzen.

De twee voojnoemde Leden met dit antwoord terug gekeerd, maaken hiervan een bericht op, en vervoegen zich andermaal op den avond van denzelfden dag by van de Spiegel, leezen Hem het gerelateerde antwoord voor, en vraagen Hem ernftig af, of Hy er ook iets op hadt aantemerken; niets, zegt hy, als alleen, dat ik door de fleuteis. van alle cyffers verftaan heb, kopende cyffers, alzoo het niet onmogelyk zou zyn, dat men onder myne Papieren nog het een of ander oud cyffer zoude kunnen vinden.

De Commisfarisfen neemen deze gelegentheid waar, om Hem bepaaldelyk aftevraagen, wie of het cyffer, waarin de brieven in questie gefchreeven zyn, ontworpen heeft. Zyn antwoord was in fubftantie, ik weet niet, wie di} cyffer ontworpen heeft, maar wel, dat ik myne meeste cyffers zelve pleeg te ontwerpen; dan, of het bedoelde cyffer, daar onder behoord, kan ik met geen zekerheid zeggen, maar wel, dat er geen bafis van dat cyffer is, noch dat hetzelve naar eenig boek zal zyn gevolgd.

Des anderen dags avonds begaven zich de meergemelde Commisfarisfen, als daartoe fpeciaal door van de Spiegel verzogt zynde, naar de Caflelenye van den Hove, en vernamen toen van Hem het volgende: dat Hy na de onderhandelingen, 's daags te voren met Hun gehouden, wegens de fleutel toe de brieven uit Beriyn in cyffer gefchreeven behorende, zich nader bedagt hadii dat het antwoord, door Hem gegeven op de vraag, of hy de fleutel bezat, of wist aantewyzen, die er nodig zou zyn, om die brieven te ontcyfferen, (behelzende), dat Hy daartoe buiten ftaat was, alzo Hy alle lopende cyffers,

be-