is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Provisioneele repræsentanten van het volk van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 Oclsber 1795-

( 74<* )

«en huize niet berustende waren, als hebbende Hy, gelyk wy reeds aangemerks hebben, tyds genoeg in overvloed gehad, om ailes in verzekerheid te ftellen-* C vooral', de fecreete buitenlandfche Correspondentie , welke tot de Papieren van den Staat behoorde , en waar van Hy de fleuteis op eene willekeurige en ongeoorloofde wyze gebrooken had, zynde zelfs niet eens het Oud Cyffer, waar van Hy in zyn verhoor, gewag gemaakt had, onder zyne documenten gevonden ,) dan vraagen wy nog, of Hy met dit algemeen antwoord volflaan kan, ap de aan Hem gedaane byzondere vraag, 'of Hy niet de noodige aan-, wyzing^kon doen, waar die Papieren te vinden -waren?

Maar laat ons den tyd der ministerieele bediening van van de Spiegel eens kortelyk doorloopen, om te zien, in hoe verre er nadere gronden zyn , om ^a^n-av r.owm-OKtncr r-n onderzoek omtrent zyn eedrag: daarteftellen, eer

wy overgaan ter voldoening aan her. laatfte gedeelte van Onzen last, om deeze Vergadering van advys te dienen, ter cognitie van welken Rechter dit onder¬

zoek zoude behooren te woraen georwgc, cu, om,- tv er waar ioe icrujen gevonden worden, eene formeele Acte van befchuldiging tegen Hem optemaaken. ij„. „„i m'r rrp'nrplf nnn de nodige Staats - ftukken» moeieivk vallen, ftel-

IJCL /«al \j i ■ -J wn. S ' J '

i;_ . Air v<*n rif» Snienel. ffeduurende den loon der vvf eerfre buren

tli ic ucwji-uii »»> » — — ~r~ry ' o- -x - ■ j - j

van zvn WÜnifterie, een direct of indirect deel gehad heeft aan de bezwaarende

misdaaden , weiue men QiuyKei wjk aau im<t *e msi, tel¬

gen, als, onder anderen, het opzettelyk toelaaten der Pruisfifche plunderingen en roof; het onverhinderd laaten vervoeren der wettige 's Lands en particuliere

Eigendommen; het ondernouaen van vreemce noupes m onsen ötaat, net rykelyk betaalen der voor den Lande zo ruineufche Pruisfifche Expeditie; het geeven van een enorme douceur aan den roofzugtigen Hertog van Brunswyk; het doen uitdeelen van aanmerkelyke piefenten aan de Pruisfifche Officieren, boven hetgeen deezen geroofd, gelloolen en geplundert hebben ; het accordeeren van eene aanzienelyke fomma aan den Stadhouder, tot goedmaking zyner in die troubele tyden gedaane extra Uitgaven, zonder te verklaaren waar aan? Het betaalen van alle die Millioenen, welke Engeland in rekening gebragt heeft als aan Willem den V. voorgefchooten tot confervatie van het Stadhoudetfehap, en -van de Oude Conftitutie, waar toe men in 1788. op eene intrigüante wyze by de Traétaaten met Engeland en Pruisfen aangegaan, da Guarantie van het ervelyk Stadhouderfchap op eene wederregtelyke wyze, als een esfentieel poin£t van de Conftitutie deezer Republiek heeft doen doorgaan, en, het effectueeren eindelyk, dat de Princes tot tweemaalen toe op 's Lands Rekening naar Beriyn heeft kunnen reizen.

Eene zaak evenwel, omtrent zes Maanden voor den afloop zyner eerfte vyfiaariee Minifterie voorgevallen, heeft te veel eclat gemaakt, om dezelve hief niet aanteftippen: Wy bedoelen de Epoque toen in de Belgifche Nederlanden, de Patriotten (of wel de Antiroyalistifche party) de wapens tegens den Keizer hadden opgevat, en hier in als 't ware openlyk door den Stadhouder onderfteund wierden, niettegenftaande de Republicq met Oostenryk diesrydsch in alliantie was, enkel en alleen, omdat men zich dwaafelyk gevleid had, dat een der Erfprinfen van Oranje tot Hertog van Braband zou worden verkozen, of liever, omdat men op wederwraak bedagt was, in het reciproquelyk acceuilleeren der Brabandfche Vluchtelingen, zo als de Keizer het diesryds omtrent onze Uitgewekene Bataven had gedaan.

. Immers dit ging zelfs zo ver, dat er openlyk in de Baronnie van Breda, Corpfen tegen den Keizer wierden aangeworven, gekleed en gewapend, niet alleen, maar dat er heimelyk uit 's Lands Magazynen, Geweeren, Gefchut en Ammunitie derwaards in genoegzaamen getale en quantiteit zyn toegezonden geworden, en zelfs verfcheiden Officieren en Guardes du Corps verlof van den Prins verkregen hebben , om onder die Corpfen te gaan dienen.

In hoe verre nu van de Spiegel door zyn bekenden invloed mededeel aan dit geval gehad heeft, is ook eene delicaate Queftïc; dit weeën wy, dat Hy op den 8. February 1793. ter deliberatie van Hun Ed. Groot Mogende gebragt heeft, onder anderen het volgende in fubftamie, „ dat Hy menigvuldige

rei-