Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

z November

/£r Gener. nopens het dadelyk arrefleeren van V Placaat tot verbod der uitvoer van Aardappelen.

Afgejlagen '? verzoek der Mu n icipaliteit van Sasfenheim over zekere rekeningsposten.

AanT. Schuurman te Utrecht, den uitvoer van 11 lasten tarw geaccordeerd.

Op het geproponeerde ter Vergadering, is, zonder refumtié, goedgevonden en verltaan, de Gedeputeerden ter Generaliteit te gelasten van op morgen ter Vergadering van H. II. Mog. ten nadruklykften te inlteeren dat het Placaat tot verbod van den uitvoer van Aardappelen , door het Committé de Marine aan H. H. Mog. overgegeeven , met de daar in geproponeerde verandering door de Gedeputeerden deezer Provintie dadelyk worde gearrefteert, ten einde de nadeelige gevolgen voortekomen , welke uit een langer verwyl voorzeker zullen o n titaan, met last tevens, om, indien daar op geen finaal beïluit of een zeer korte termyn tot afdoening, kan worden genomen of geftelt , alsdan te declareeren , dat deeze Vergadering zich in dat geval genoodzaakt zal zien om ten dien opzichte Provintiaale maatregelen te neemen , het zy alleen , of gezamentlyk met die der Eondgenooten, welke daar toe zullen gelieven te concurreeren.

En zal extract deezer aan de Gedeputeerden ter Generaliteit worden gegeeven, om daar na hun vooritel interichten.

I_T et Committé van Algemeen Welzyn , heeft, tot voldoe1 ning aan het appoinctement dezer Vergadering, van den ió". July 1. 1> rapport gedaan van deszeJfs confideratien en advis, op de Requeste van de Municipaliteit der Gemeente van Sasfenheim • om de daar by geallegueerde reedenen verzoekende, dat zy Supplianten door deze Vergadering mogen worden geauthorifeerd om de fom van ƒ 859 : 3 : 10. te brengen in de Ambagtsreke' ning, en wel op dien voet, dat daar van in de rekening van het voorige jaar, dewelke itaat gefloten te worden , geleden worde een fom van ƒ 300 —; voorts in de rekening van dit loopend jaar een gelyke fom van ƒ 300 : —, en de alsdan nog resteerende fom van ƒ 259 : 3 : 10. in de rekening van het jaar 1796; en dat daar van aan de Supplianten moge worden verleend decreet in forma.

Waarop, het voorfz. rapport, na deliberatie, conform hetzelve 'goedgevonden is, het verzoek van voorfz. Requestranten by deeze te wyzen van de hand, en hun daar van, by extract dezer ,. tot narigt kennis te geven.

De Committés van Algemeen Welzyn, van Koophandel en Zeevaart, van Vivres en Algemeene Waakzaamheid, hebben uit kragt van het appoinctement dezer Vergadering van den 27. der voorleeden maand , rapport gedaan van derzelver confideratien en advis, op den brief van voorfchryving der Repraefentanten 's Lands' van Utrecht, ten behoeve van den Burger The-, odorus Schuurman, te Utrecht, tot den uitvoer uit deeze Provintie naar derwaarts, van twaalf lasten tarwe. • Waarop ,. gehoord het voorfz. rapport, na deliberatie , conform hetzelve goedgevonden is, aan het voorfz. verzoek te voldoen, onder de mits en bepaling, dat by den uitvoer van elke last, vyftig Guldens werden gereftitueerd, zullende hiervan by

Q re-

Sluiten