is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Provisioneele repræsentanten van het volk van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 107 )

bedenking by hun opgekomen, met relatie tot het 6*. Articul van het geflooten Accord tusfehen Holland en Zeeland, op den 18 September laatstleden , waar by aan hun wordt overgelaaten zich van zoodanige Amptenaaren an Bedienden te bedienen , als by den Hoogen Raad zyn geëmployeert, of wier aanftelling aan denzelven heeft gecompeteerd; uit kragte van welk Anicul door hen de fungeerende Bedienden waren gecontinueert, aan welken dus ook derzelver Tractementen, Emolumemen zouden moeten worden voldaan, waar van de Ordonnantiën plegen geflagen te worden op Mv. P. J. D. Patyn, als Rentmeester der Exploicten van den Hoogen Raade, doch van wiens Post in het gemeld Accord, noch in hunne inüVuctie eenige melding gemaakt wierd, en zy dus niet wisten of dezelve Post" met den Hoogen Rsade is geëindigd, of nog blyfe fubfifteeren; draagende des in het eerfte geval de noodzaakly.kheid voor, du door deeze Vergadering iemand worde aangefteld, _ of aan bun overtelaaten om iemand te qualificeeren tot den geringen ontiang van de weinige Exploicten, die geduurende hnnne Commisfie nog zullen voorvallen, en tot betaaling hunner Ordonnantiën; als mede van de Bedienden en van de behoeftens welke van hunne byeenkomften onaffcheideJyk zyn; en in het tweede geval om voorn. Patyn aantefchjyveh, dat het de intentie deeze Vergadering is, dat by by hunne Commisfie, zoo lang dezelve duurt, op geiyke wyze zal fungeeren, en hunne Ordonnantiën refpecteeren, even ais door hem by den Hoogen Raade is gefchied.

Waarop, gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaani de voorfz. Misfive, by eppoinctement, te ftellen in handen van de Perfoneele Commisfie, welke met de Zeeuwiche Gedeputeerden over het werk van den Hoogen Raad heeft geconfereerd, om te dienen van confideratien eh advis.

Ontfangen een Misfive van den Praefident en Raaden in den in den Hove van Holland en Zeeland, gefchreeven in dén Haage den 6 deezer, houdende, tot voldoening aan het appoinctement deezer Vergadering van den 23 September laatstleden, derzelver confideratien en advis, op de daar by teruggaande Requeste van Ifaac Mofes, woonende te Geervliet, mede Lid en behoorende tot de Hoogduitfche Joödfche Gemeente van 's Gravenhaage, verzoekende van deeze Vergadering Brieven van rappel van Ban; en dat dezelve aan hem uit confideratie van zyn gering beftaan , mogen worden verleend Pro Deo in communi forma.

Waarop, gehoord het voorfz. advis, na deliberatie?, conform hetzelve goedgevonden is, aan den Suppliant te verleenen de verzogre Brieven van rappel van Ban, Pro Deo in communi forma; en zal Extract deezer aan Bailliuw en Scheepenen van Rotterdam; als mede aan de Regeering van Geervliet , tot hun informatie en naricht worden gegeeven.

jpVntfangen een Misfive yan den Praefident en Raaden in den KpP'Hove van Holland en Zeeland, van den 5 deezer, houdende rot voldoening aan het appoinctement deezer Vergadering , van :

Dd 2 den

'795»

Hoogen Raade, wegens den Rentmeester der Explokien.

Misfive van Ijaac Mofes, om rappel van Ban, Pro Deo.

Verklasr'mg

óp het Adres wn Scheepenen