Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 239 y

kende de bewegingen welke in Londen hebben plaats gehad by;

het ryden van den Koning naar hec Parlement, om hetzelve te openen.

De Ministers Plenipotentiarisfen Meyer en Blauw.

Hoog Mogende Heeren!

In onze laatfte Depêche van den tweeden dezer Maand, hebben wy Uw Hoog Mog. gecommuniceert, de verkiezing der vyf Leden, die het Directoire Executif moeten uitmaaken, als LarevieJiere, Lepeaux, Sieyes, Letourneur (de la Maiche} Rewbell en Barras, met byvoeging, dat ons gezegd was, dat de twee eerstgenoemde waarfchynelyk voor dien post zouden bedanken

Thans kunnen wy U Hoog Mogende melden, dat dit gerugt ten opzigte van den eerften by de uitkomst abulif gevonden, doch omtrent den tweden, de Repraefentant Sieyes bewaarheid is geworden, hebbende hy by eenen Brief aan het Confeil des Anciennes, in desfelfs Zitting van den 11 Brumaire kennis gegeven, dat hy, hoe zeer gevoelig aan het door den Raad in hem geftelde vercrouwen, echter de hem opgedragene post niet konde aannemen, maar zyn plaats in den Raad der vyf honderd, waar toe de keus zyner Medeburgeren hem geroepen had, zou blyven bekleden.

Op welke boodichap door bet Conieil beüooten wierd, terftond aan dac der vyf honderd kennis van dezelve re doen geven. Vervolgens is in de plaats van Lareveilierie, Lepeaux by meerderheid van ftemmen tot Praefident van hec Confeil verkooren Baudin (des Ardennes.)

Het Committé des cinq Cent vervolgens in de Zitting van den 12 een nieuw Tiental ter vervulling van den door de bedanking van Sieyes nog openftaandé post genomineert hebbende, is heden daar uit by meerderheid van ftemmen verkoofen de Repraefentant Carnot, waar door dus hec Directoire Executif volledig is.

Ook is heden de keufe van eenige Leden van hec Minifterie gedaan, en tot Minister der juftiü'e aangefteld de Repraefentant Merlin (de Douay) voor de binnenlandfche zaaken, Beunefec, voor de buitenlandfche zaaken, Charles de la Croix voor de Marine, de Admiraal Fruguec, en voor den Oorlog Aubert Du Bayet, die der Financien fchynt nog niet benoemt te zyn.

By deze gelegen theid heeft het Direóioire Executif aan het Confeil des cinq Cents de vraag geoppert, of een Lid van het Wetgevend Lichaam, tot Minister benoemt zynde, in den boezem van het Wetgevend Lichaam kan terug keereh, en eenige omftandigheden hem niet toelieten zyne Ministeriele funélien te concinueeren; dan, wyl de Conftitutle, volgens de remarque ven den Repraefentant Thibeaudeau de Legiflature funélien met alle andere , except die van Archivist, incompatibel verklaard, is het Confeil overgegaan tot de orde van den dag.

fn verfcheide Sectien zyn de Asfemblées Primaires beezig, met het verkiezen der Mayers en verdere Leeden van de twaalf Municipaliteiten deezer

Hoofdftad.

Voorts leevert Parys weinig nieuws op, en is tranquil, fchoon het fchynt dat de zugt - tot het verwekken van oneenigheeden en .beweegingen nog niet geheel en al is uitgedooft; immers hebben eenige weinige jonge Lieden' hec deezer dagen weeder gewaagd, om met groene Cravacres en zwarce Knoopen op de Rok, in hec Palys Royal, en andere publique plaatfen te verfchynen; dog zy zyn genoodzaakt geworden, dezelve of zelve af te fnyden, of zulks door anderen te laaten doen; ondertusfehen gaan'er in het genoemde Palys geduurig iierke Patrouilles, om de rust te maintineeren. ' Heedeh verfpreid zig het gerugt, dat Charette in eene Actie by het laatfte debarquemenc der Emïgrés voorgevallen, zou gefneüveld zyn; van welketyding wy egter de authenticiteit nier garandeeren.

Ooo 2 Ook

11 November.

Sluiten